مفهوم نقشه های ساختاری علوم

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

در ساختار علوم بعضی از ارتباطات و پدیده‌ها به صورت انتزاعی برای ذهن قابل درک است؛ در صورتی که همین روابط به صورت فیزیکی برای چشم ملموس نیستند. پژوهشگران حوزه اطلاع‌رسانی در تلاشند که روابط و پدیده‌های نامرئی موجود در ساختار علم را کشف نموده و با زبان گرافیکی به صورت چندبعدی در قالب نقشه‌های علمی ترسیم نمایند. در این نوشته ابتدا نقشه‌های علمی تعریف‌شده، سپس به تاریخچه نقشه‌های علمی اشاره شده است. در انتها به نمونه‌هایی از نقشه‌های علمی ترسیم‌شده در جهان اشاره شده است. 

کلیدواژه‌ها