نقش درجات علمی در بهبود کیفیت مجلات (بررسی نشریه روستا و توسعه)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

2 ---

چکیده

از آنجا که یکی از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد و ادامه حیات و اثربخشی هر مرکز تولید و نشر علم از جمله مجله های علمی، ارزیابی عملکرد آنها است، مقاله حاضر تلاش دارد تا مبتنی بر ویژگی ها و کارکردهای اینگونه مجله ها، عملکرد یکی از مجله های فعال در حوزه نشر مقاله های تخصصی روستایی در ایران را از دیدگاه خوانندگان تخصصی خود مورد نقد و ارزیابی قرار داده و با به کارگیری برخی شاخص ها، به این پرسش پاسخ دهد که آیا تغییری در مجله از نظر شکل ظاهری و عدالت در چاپ آثار علمی، تنوع موضوعی و نقش در توسعه علمی توسعه روستایی در قبل و بعد از علمی- پژوهشی شدن صورت گرفته است؟ بر پایه روش اسنادی و با بهر ه گیری از پرسشنامه ای حاوی سؤال های مرتبط با شاخص های ارزیابی مجله های علمی، در مجموع تعداد 70 پرسشنامه از جامعه نمونه تکمیل و در نهایت اطلاعات جم عآوری و کاربرد SPSS شده با استفاده از بسته آماری Z آماره های تحلیلی (مانند آزمون کای اسکوئر، آزمون و یومان ویتنی) از جنبه های مختلف تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تفاوت معناداری بین این شاخص ها در دو وضعیت وجود دارد یعنی در بسیاری از شاخص ها وضعیت فصلنامه در بعد از علمی - پژوهشی برتری معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of scientific degrees in improving the quality of journals (Review of the Journal of Rural Development and Development)

نویسندگان [English]

  • Abbas Eslami 1
  • Mahdi Ramezan zade saboei 2
1 Tehran University
2 ---
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journal of Scientific-Research
  • Evaluation
  • Village and Development Quarterly