مروری بر تجربة جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی

نویسنده

دانشجوی دکترای آینده اندیشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

از منظر آینده پژوهی  آموزش عالی به عنوان یک پیشران  مهم و تعیین کننده در شکل دهی به آیندة علم و فناوری مورد توجه آینده اندیشان و سیاست پژوهان علم و فناوری بوده است. از مهم ترین دلایل این اهمیت، نقش کانونی آموزش عالی در تولید، آموزش، ترویج و توسعة قلمروهای متفاوت دانش و معرفت بشری است . علاوه بر این جهانی شدن آموزش عالی، تحرک گستردة دانشجویان و پژوهشگران برای کسب مهار ت های آموزشی و پژوهشی به کشورهای پیشتاز در این حوزه، کیفیت بروندادهای مراکز آموزشی و پژوهشی که از شهرت جهانی برخوردارند و برخی ویژگی های دیگر باعث اهمیت یافتن رقاب تپذیری در این حوزه شده است. از این رو ارزیابی و تضمین کیفیت عملکرد واحدهای آموزش عالی به عنوان گام مهمی به منظور دستیابی به رقاب ت پذیری، همواره در دستور کار سیاست پژوهان علم و فناوری بوده است. رصد تحولات جهانی ارزیابی آموزش عالی به منظور شناسایی روندها و رویدادهای این حوزه، گامی مؤثر در ارزیابی آموزش عالی ایران محسوب می شود. در این مقاله تلاش شده است تجربة کشورهای امریکا، دانمارک، ژاپن و پاکستان مورد بررسی قرار گیرد. در پایان با تکیه بر وجوه اشتراک مدل های ارزیابی این کشورها، مدلی به منظور ارزیابی آموزش عالی پیشنهاد شده اس ت . این مدل می تواند برای ارزیابی آموزش عالی ایران مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Global Experience in the Assessment of the Higher Education System

نویسنده [English]

  • Mohammad Hosseini Moghadam
Emam Khomeini University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Studies
  • Complexity
  • observation
  • Process
  • Economic-political context
  • Competitiveness
  • Institutional evaluation