دسترس پذیری وب: مفاهیم و کاربردها

نویسندگان

1 مدیر گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 ---

چکیده

وب، اکنون به یکی از محمل های اطلاعاتی مهم تبدیل شده و ابزاری برای اطلاع رسانی و اشاعة اطلاعات به کاربران و انجام خدمات الکترونیک از جمله دولت الکترونیک به شمار می رود. کاربران وب نیز شامل همة اقشار افراد اجتماع می شود؛ اما گرو ه های مخاطب کاربری وب، در سطح دسترسی و نحوه تعاملشان با وب سایت های اینترنتی، با یکدیگر تفاوت دارن د . این تفاوت ها که بر علل و مبنای خاص خود استوار هستند، در فرایند دسترس پذیری کاربران به محتوای موجود در وب سایت ها، تأثیر می گذارد. این نوشتار، مروری نظری بر مفاهیم، قلمرو، ماهیت و کاربردهای "دسترس پذیری وب"، به عنوان یکی از چالش های تعامل بین کاربران و وب سایت های اینترنتی، با تأکید بر و بسایت های دولتی، است. این مقاله می تواند زمینه ای برای انجام تحقیقات عمیق در حوزة دسترس پذیری وب سایت ها (به ویژه وب سایت های دولتی) فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Web Accessibility: Concepts and Applications

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassanzade 1
  • Seyed Mahdi Hosseini 2
1 Tarbiat Modarres University
2 ---
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web accessibility
  • E-government
  • Web sites
  • Users