مدل فرایندی ترسیم نقشه های علم

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت شهری دانشگاه تهران

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، آشنایی با فرایند منطقیترسیم نقشه های علم است. در این مقاله ابتدا با روشن کردن جایگاه نقش ه های علم در حو زة علم سنجی و با تشریح کاربرد ترسیم نقش ههای علم، به بررسی پیشینة ترسیم نقشه های علم و نقشه های موضوعی علوم در ایران و جهان پرداخته شده است. سپس به تشریح فرایند و گامهای ترسیم نقشه های علوم شامل: 1- استخراج داده 2- تعریف واحدهای آنالیز 3- انتخاب شاخص 4- محاسبة شباهت های بین واحدها 5- دسته بندی 6- استفاده از نتیجه برای آنالیز کردن و تفسیر داده ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Process model for mapping science

نویسندگان [English]

  • Hassan Abedi Jafari 1
  • Mohammad Abooei Ardakan 1
  • Fattah Aghazadeh deh deh 2
1 Tehran University
2 Tehran University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • Science map
  • Illustration of Concepts
  • Science constituents