آینده نگاری فناوری ابزاری برای تعیین اولویتهای علم و فناوری مطالعه موردی تجربه کره جنوبی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی گروه سیاست علم و فّناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،تهران، ایران

2 --

چکیده

هزینة بالای تحقیق و توسعه و روند روزافزون تحولات علمی و فناورانه از یک سو و محدودیت منابع اعم از منابع انسانی و غیر انسانیِ قابل تخصیص به فعالیتهای پژوهشی از سوی دیگر، سبب شده است تا کشورها اقدام به انتخاب و اولویت گذاری بین حوزه های علم و فناوری نمایند. با توجه به تأثیر اولویت گذاری بر مسیر حرکت علم و فناوری کشور ، چگونگی و روش تعیین اولویت ها یکی از موارد چالش برانگیز بین سیاست گذاران و پژوهشگران قلمداد می شود . امروزه آینده نگاری به عنوان ابزاری استرتژیک برای شناسایی حوزه های اولوی ت دار علم و فناوری توسط سیاست گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی اجمالی آینده نگاری و تأثیر آن در فرایند اولویت گذاری، فرایند و چگونگی اولویت گذاری علم و فناوری در کره جنوبی مورد بحث و بررسی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futurism Technology Tool for Determining the Priorities of Science and Technology Case Study South Korea Experience

نویسندگان [English]

  • Mahdi Pakzad 1
  • Mostafa Taghavi 2
  • Ali Etemadi fard 2
1 National Research Institute for Scientific Policy
2 --
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Foresight
  • Prioritizing
  • Very advanced national projects
  • Project 21 Future Technology