بررسی نحوه تأمین منابع پژوهش و فنّاوری در سال های 1377 تا 1388

نویسنده

معاون دفتر تلفیق برنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

چکیده

دستیابی ایران به جایگاه اول علمی و فنّاوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی از هدف گذاری های مهم سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی است [ 1] . تحقق منابع مالی فعالیت های پژوهش و فنّاوری از عوامل مهم تأثیرگذار در تحقق هدف فوق است . نظر به اهمیت این امر در این مقاله تلاش گردیده روند تأمین اعتبار فعالیت های پژوهش و فنّاوری از محل بودجة کل کشور از سال 1377 تا سال 1388 مورد بررسی قرارگیرد. 31 درصد از / اعتبارات مزبور با متوسط نرخ رشد  1745 میلیارد ریال در سال 1377 به 34531 میلیارد ریال در سال 1388 رسیده است . در طی سا لهای فوق77 درصد این اعتبارات از محل / به طور متوسط 22 درصد آن از محل بودجة / بودجة عمومی دولت و شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تأمین شده است [ 2]. متوسط نرخ رشد سالانة اعتبارات پژوهشی طی سا لهای برنامة چهارم معادل 4/6 درصد کمتر از متوسط شاخص مزبور طی سال های برنامة سوم توسعه بوده است. یافته های این مقاله نشان میدهد که اصل یترین منبع تأمین منابع مالی فعالیت های پژوهش و فنّاوری در شرایط حاضر دولت است و تا زمان ی که زمینه های اجرایی سرمای هگذاری بخش غیر دولتی در این فعالیتها فراهم نشده است دولت م یبایست به ایفای نقش اصلی در این زمینه ادامه دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating how to provide research and technology resources from 1998 to 2009

نویسنده [English]

  • Fariba Fahim Yahyaei
--
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • Technology
  • Resource
  • Investment
  • Public sector
  • Non-governmental sector