نشریات با دسترسی آزاد: رهیافتی جدید در اشاعة اطلاعات علمی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 ---

چکیده

به تازگی مدل جدیدی برای انتشار مقاله ها تحت عنوان دسترسی آزاد به مقاله های نشریه ابداع شده است . در این مدل که هزینه نشر مقاله توسط نویسنده یا مؤسسات پشتیبان تأمین میشود، خوانندگان میتوانند بدون پرداخت هزینه به مقالهها دسترسی یابند و به این ترتیب ضمن ایجاد نظام جدیدی برای نشر دانش، نشریاتی با دسترسی آزاد شکل میگیرند. نشریه هایی با دسترسی آزاد، نشریه هایی علمی روی شبکة اینترنت هستند که خوانندگان میتوانند با دسترسی به اینترنت و بدون هیچ مانعی همچون پرداخت هزینه به محتوای آنها دسترسی یابند. این نشریه ها ضمن ایجاد دسترسی ارزان و آسان پژوهشگران به مقالهها، میزان کاربرد و بالطبع استناد به مقاله های پژوهشگران را به میزان قابل توجهی افزایش می دهند . پایگاه اطلاعات علمی نمایه ای برای « راهنمای نشریه ها با دسترسی آزا د » فهرستبندی چنین نشریه هایی است که برای شمول آنها، ویژگ یهای خاصی را مورد بررسی قرار میدهد. این مقاله ضمن معرفی نشریه هایی با دسترسی آزاد و مدل پرداخت حق نشر توسط نویسنده یا مؤسسات پشتیبان، راهنمای نشریه ها با » به تشریح پایگاه اطلاعات علمی چگونگی شکل گیری و مدیریت فعلی ،« دسترسی آزاد آن، شرایط پیوستن یک نشریه و چگونگی ارسال فراداده های آن به این پایگاه و امکانات کاوش نشریه ها و مقاله ها در آن پرداخته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Open Access Journals: A New Approach to Scientific Information Dissemination

نویسندگان [English]

  • Ghalamali Montazer 1
  • Vahid Khatibi 2
1 Tarbiat Modarres University
2 ---
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Source Journal
  • Copyright payment model
  • Hybrid Journal
  • Free Access Journals Database