بررسی وضعیت ترویج علم در جمهوری اسلامی ایران: از بایدها تا واقعیت ها

نویسندگان

1 -

2 ---

چکیده

ترویج علم مقوله ای است که مدت زمانی طولانی از مطرح شدن آن نمی گذرد. به عبارت ساده، ترویج علم پلی است میان ادبیات علمی و گفتمان مردم عادی. این مفهوم بسیار جوان است، اما پویایی آن باعث گردیده که با وجود جوان بودن به سرعت در جوامع مورد توجه قرار گیرد. اواخر دهة 1970 را می توان سرآغاز ترویج علم به مفهوم امروزی آن دانست. از آن تاریخ تاکنون، دولتمردان کشورهای مختلف به رو ش های گوناگون ترویج علم را به عنوان یکی از راهبردهای مطرح برای پیشرفت و توسعة کشورشان مدنظر قرار داده اند. ایران به عنوان یکی از کشورهایی که در سند چشم انداز بیست سا لة خود، جایگاه منطقه ای و بین المللی قدرتمندی را پیش بینی کرده است، نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد. به منظور تبیین وضعیت ترویج علم در کشور، در این مقاله به بررسی مفهوم و چیستی ترویج علم، پیشینة تاریخی ترویج علم در جهان و ایران، نهادهای ترویج علم و چالش های ترویج علم در ایران می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Status of Science Promotion in the Islamic Republic of Iran: From Beings to Facts

نویسندگان [English]

  • Akram Ghadimi 1
  • Ghazaleh Nazifkar 2
1 National Research Institute for Scientific Policy
2 ---
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • Promoting science
  • Technology
  • Scientific institutions