شناسایی ابزارهای حمایتی دولتها برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

نویسندگان

1 ---

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی

چکیده

اصلاحات در نظام ملی تحقیقات با هدف افزایش انتقال فناوری و تجار ی سازی تحقیقات به یک روند جهانی تبدیل شده است و تلاش های زیاد ی برای حمایت و ترویج آن انجام می گیرد. مطالعات زیادی با هدف بررسی زمینه های حمایت و تسهیل تجار یسازی تحقیقات انجام شده است؛ اما، مطالعات کمتری به بررسی نقش دولت و ابزارهای حمایتی دولت پرداخته است. این مقاله با مطالعة ساختار حمایتی دولت کانادا، برنامه های اصلاح ساختاری در بخش دانشگاهی برای تسهیل تجاری سازی تحقیقاتی که با منابع عمومی به انجام می رسد و نیز برنامه های حمایتی از پروژ ه های تجاری سازی خاص را بررسی و ابتکارات جدیدی جهت استفاده در سیاستگذاری ها، برنامه ها و پروژه های تجاری سازی معرفی می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Supportive Instruments of Governments for the Commercialization of Academic Research

نویسندگان [English]

  • Alireza Ali Ahmadi 1
  • Lotfollah Forouzandeh 1
  • Hossein Abbasi Esfanjani 2
1 ---
2 Payam Nour University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization of research
  • Governmental tools and initiatives
  • Technology transfer