نگاهی به عملکرد اعتبارات تحقیقاتی مشمول بند 26 قانون بودجه سال 1388 کشور

نویسندگان

1 معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری

2 رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، قائم مقام دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 عضو هیئت علمی و مدیر گروه عل مسنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

نقش علم و فناوری در راستای پیشرفت و توسعة کشورها موضوعی اجتناب ناپذیر است و اهمیت توسعة علم و فناوری در جهان اطلاعاتی امروز امری بدیهی است. در واقع میتوان تولید علم و فناوری را از مهمترین عناصر رشد و توسعة همه جانبة کشورها به حساب آورد. موفقیت در توسعة علم و فناوری نیازمند برنامه ریزی های کلان است، اصولاً دربرنامه ریزی، ابتدا بایستی وضعیت موجود به خوبی شناسایی و سپس براساس چشم انداز طراحی و برای رسیدن به اهداف مورد نظر برنامه ریزی عملیاتی انجام شود. با توجه به اهمیت این مسئله، بر اساس بند 26 قانون بودجه 1388، کشور، چگونگی هزینه کرد اعتبارات تحقیقاتی تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی، دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با استفاده از شاخصهای ورودی، خروجی و دستاورد مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسیها نشان داد در سال 1388، براساس اطلاعات تأئید شده توسط دستگاهها، حدود 47 درصد کل بودجة پژوهشی تخصیص یافته به صورت حقوق به پژوهشگران و سایر پرسنل پرداخت میشود، در مجموع حدود 12146 طرح پژوهشی مصوب شده است، تعداد 35327 مقالة علمی در نشریه های داخلی و بین المللی منتشر شده و 140 اختراع در دفاتر ثبت اختراع داخل و خارج از کشور به ثبت رسیده است، همچنین تعداد 251 مورد نمونه سازی محصول یا خدمت و تعداد 122 مورد پایلوت جهت تولید نیمه صنعتی ایجاد شده است. در این مقاله، نتایج ارزیابی به طور مفصل ارائه شده است به این منظور ابتدا رویکردهای ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری تشریح شده، در ادامه مدل ارزیابی ارائه شده است و عملکرد پژوهش و فناوری در سال 1388 در قالب سه طبقه (ورودی، خروجی و دستاوردها) بررسی شده و در نهایت نتایج بدست آمده تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A look at the performance of research credits under section 26 of the 2009 Budget Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi nejad noori 1
  • Seyed Hassan Ghodsi pour 2
  • Mahdi Pakzad 3
1 High Council of Science, Research and Technology
2 Amir Kabir University
3 National Research Institute for Scientific Policy
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Science and Technology
  • Clause 26 of the Budget Law 1388