ارزیابی پژوهش: رویکردها، شیوه ها و چالش ها

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

چکیده

این مقاله به معرفی روش ها و رویکردهای مختلف ارزیابی پژوهش می پردازد. ارزیابی پژوهش می تواند قبل از انجام آن (پیشین) یا پس از انجام آن (پسین ) صورت پذیرد . ارزیابی پسین می تواند معطوف به ارزیابی برونداد، بر ایند و اثر، و یا فرایند پژوهش باشد. روش های متعددی برای ارزیابی برونداد، اثر و دستاورد پژوهش وجود داردکه می توان آنها را در قالب سه رویکرد کمی، کیفی و یا کمی-کیفی دسته بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research Evaluation: Approaches, Techniques and Challenges

نویسنده [English]

  • Hamidreza Jamali
Assistant Professor of Teacher Training University of Tehran, Faculty of Psychology and Educational Sciences
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • Research Evaluation
  • Measurement