ویژگی های سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه

نویسندگان

1 دکترای دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد

2 دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد

چکیده

دستیابی به رشد پایدار تحت شرایط جهانی‌سازی و رقابت شدید جهانی، رویکرد سیستمی نسبت به علم، فناوری و نوآوری را ضروری ساخته است چرا که علم، فناوری و نوآوری عوامل کلیدی در دستیابی کشورها به اقتصاد دانش بنیاد هستند. اقتصادی که در آن وابستگی زیادی به دانش، اطلاعات، مهارت‌های سطح بالا وجود دارد. اقتصادهای پیشرفته دنیا به سمت اقتصاد دانش بنیاد حرکت کرده‌اند و در این مسیر، مراحل مختلفی را پشت گذرانده‌اند. در پی این کشورها، اقتصادهای نوظهور نیز هر یک از مسیری، دستیابی به رشد پایدار را هدف قرارداده‌اند. مطالعه و بررسی وضعیت این کشورها از جنبه‌های مختلف زیرساختی، کارآیی و بهره‌وری، و نوآوری می‌تواند شناخت و الگوی مناسبی را برای سیاستگذاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری فراهم آورد. به این منظور در این مطالعه، شاخص رقابت‌پذیری جهانی که به صورت سالانه توسط مجمع جهانی اقتصاد ارزیابی می‌شود مورد بررسی قرار گرفته است و براساس آن با مقایسه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، حوزه های سیاستگذاری در عرصه علم، فناوری و نوآوری تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Features of policy making in science, technology and innovation in countries Developing

نویسندگان [English]

  • Seyed sepehr Ghazinoori 1
  • Shiva Tatina 2
1 Tarbiat Modarres University
2 Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developing countries
  • Science
  • Technology and Innovation Policy
  • Policy Features