دانشگاه و دولت؛ تأملی در باب خط مشی گذاری علم

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران

چکیده

گوناگونی نظریه های رشد و توسعه اقتصادی تا جایی ادامه یافته است که امروزه توجه به سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی و اشتغال نیروی کار جای خود را به سرمایه گذاری در دانش و خلق ایده های نو داده است. تأکید بر اقتصاد دانش‌محور ایجاب می‌کند که منابع رشد دانش شناخته شده، زمینه های سرمایه گذاری و تخصیص منابع مالی به آنها فراهم آید. با این وصف و با عنایت به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی، این مطالعه در پی بررسی اثر نهاده های دانش بر سطح تولید و فروش صنایع ایران است. بر این اساس با استفاده از یک الگوی رشد درون زا و داده های تلفیقی صنایع (در دوره ی 86-1382) مشخص گردید که ارتقای سطح آموزش و مخارج تحقیق و توسعه منجر به رشد تولیدات صنایع میگردند اما زمانی که میزان فروش در نظر گرفته می‌شود تنها مخارج تحقیق و توسعه است که می تواند در ایجاد تقاضا برای محصولات صنعتی موفق باشد. بر خلاف آموزش و تحقیق و توسعه، کارگر ماهر، نهاده ای است که در هر دو حالت اثر منفی در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

University and government; A reflection on science policy

نویسندگان [English]

  • Hashem Sodagar 1
  • Ali Asghar Pour ezzat 2
1 Emam Sadegh University
2 Tehran University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government
  • University
  • Science and technology policy
  • Policy for allocating research budgets