ارائه مدلی برای شناسایی موانع پیش روی زنان در تولید علم

نویسنده

دانشجوی دکترای سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از الزامات کلیدی ماهیت غیر شخصی علم، عام گرایی، به معنی باز بودن راه تمام موقعیت ها بر روی تمام استعدادها می باشد. مساله جنسیت در تعارض با ادعای عام گرایانه بودن علم قرار دارد. تصورات فرهنگی تنیده شده حول عامل جنسیت باعث شده تا قرن ها علم از مشارکت زنان و زنان از سهم خود در علم محروم بمانند. لذا در راستای پرداختن به این مساله توصیف و تبیین روند حضور و جایگاه زنان در نهادهای علمی محور اصلی این مقاله می باشد. این موضوع در تحقیقات خارجی به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است و میزان تحقیقات داخلی در این رابطه در ایران اندک می باشد لذا در راستای پوشش این خلا ، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و توصیف مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در رابطه با جایگاه و حضور زنان در نهادهای علمی و سپس شناسایی موانع پیش روی زنان در تولید علم می باشد. در این مقاله مبتنی بر تحقیقات پیشین مهمترین موانع پیش روی زنان در تولید علم شناسایی می شود و سپس بر اساس آنها یک مدل مفهومی برای موانع پیش روی زنان در تولید علم ،پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for identifying obstacles facing women in science production

نویسنده [English]

  • Leila Namdarian
Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexuality
  • Sexual discrimination
  • Scientific institutions
  • Obstacles to science production