ارائه مدلی مبتنی بر آینده گاری برای تدوین استراتژی رقابتی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 دانشجوی دکترای سیاست گذاری علم و فناوری ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با توجه به انعطاف پذیری بالا دنیای کنونی و توان پاسخ گویی به نیاز مشتریان، اتخاد مزیت رقابتی پویا امری بدیهیست و یکی از راهکارهای سودمند جهت کسب این مزیت، بهرمندی از فرآیند آینده نگاری در پیش بینی آینده صنعت می باشد. در این مقاله با مطالعه ادبیات موجود در زمینه تدوین استراتژی بر آن شدیم تا مدل استراتژی جامعی برای کسب مزیت رقابتی پویا طراحی کنیم که شامل عوامل خارجی و داخلی شرکت نیز باشد. هسته اصلی این مدل بر روش آینده نگاری دلفی استوار است. رویکرد نویسندگان به این مقاله توجه بیشتر به جنبه عملیاتی مدل مفهومی ارائه شده است. این مدل شامل چهار مرحله اطلاعات ورودی، فاز اول برنامه آینده نگاری، فاز دوم برنامه آینده نگاری و در نهایت تدوین استراتژی نهایی شرکت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a forward-looking model for compiling a competitive strategy

نویسندگان [English]

  • Samira Shahmansouri 1
  • Naser Norouzi 2
1 Islamic Azad University
2 Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy compilation
  • Dynamic competitive advantage
  • Foresight
  • Delphi