همکاری علمی، زمینه ساز شبکه هم نویسندگی: مطالعه موردی، روابط هم نویسندگی مجتبی شمسی پور در حوزه شیمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 -

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناخت مختصری از همکارى علمى، هم نویسندگی و شبکه هم نویسندگی به منظور بررسی نمونة کوچکی از یک شبکه هم نویسندگی با مرکزیت مجتبی شمسی پور در حوزه شیمی ایران است. در این پژوهش با استفاده از روش سندى تاریخى به مرور مختصری از منابع و متون مرتبط با موضوع پرداخته مى شود. نتایج نشان مى دهد که مطالعة هم نویسندگى مقاله‌های علمى و شبکه هاى استنادى که مبتنى بر پایگاه هاى انتشارات علمى است، راهى مؤثر براى بررسى همکارى بین دانشمندان است. این شبکه ها براى مطالعة ارتباطات دانشمندان و همچنین شهرت، محبوبیت و تکامل فناورى ها به کار برده مى‌شوند، این شبکه ها نوعى شبکة اجتماعى به شمار مى آیند. یک شبکة اجتماعى، مجموعه اى از روابط است که بین افراد، گروه ها یا سازمان ها وجود دارد و جریان داده ها، اطلاعات، دانش و سایر منابع را قادر مى سازد. بر پایه مبانی نظری پژوهش، شبکه هم‌نویسندگی حوزه شیمی ایران با مرکزیت مجتبی شمسی-پور مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این بررسی نشان می دهد در حوزه شیمی ایران شبکه اجتماعی نویسندگان بسیار پیچیده است و ایشان دارای روابطی منسجم و مرکزیتی قوی را در این حوزه ایجاد کرده است. نگاشت شبکه اجتماعی هم‌نویسندگی شمسی‌پور، نمونه‌ای از همکاری علمی در حوزه شیمی ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific cooperation...

نویسندگان [English]

  • Hamid Ahmadi 1
  • Farideh Osareh 2
  • Faramarz Soheili
1 Shahid Chamran University. Ahvaz. Iran
2 Shahid Chamran University. Ahvaz. Iran
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific cooperation
  • co-authorship
  • Co-authorship networks
  • Mojtaba Shamsipour