دیپلماسی علم و فناوری: چهارچوبی نظری و پیشنهادهایی عملی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت سیاست گذاری عمومی، استادیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای سیاست گذاری علم و فناوری، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

چکیده

حوزه دیپلماسی علم و فناوری همچنان دارای قلمروی نوپایی است و ادبیات قابل توجهی از آن نیز در متون علمی و پژوهشی دنیا تاکنون منتشر نشده است؛ از این رو، گردآوری و سامان بخشیدن به مفاهیم مرتبط به این حوزه، یکی از بایسته‌هایی است که باید در حوزه نظری صورت گیرد و این امر یکی از کاربردهای اصلی تحقیق حاضر است. در این نوشتار، ضمن معرفی حوزه نوظهور دیپلماسی علم و فناوری و معرفی دو رهیافت کلی «علم‌وفناوری‌محور» و «دیپلماسی‌محور» در مطالعات ناظر به آن، بیان ضرورت‌های این حوزه برای کشورمان، و بررسی تجارب برخی کشورهای فعال در این راستا (آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه و ژاپن)، یک چهارچوب نظری با شش محور اصلی «علم و فناوری»، «علوم سیاسی»، «اقتصاد»، «حقوق»، «ارتباطات» و «مطالعات بنیادی» به همراه اجزاء هر محور ارائه شده است. در نهایت نیز از این چهارچوب به منظور ارائه پیشنهاداتی اجرایی، در راستای ارتقاء دیپلماسی علم و فناوری کشور استفاده شده است. واژه‌های کلیدی: دیپلماسی علم و فناوری، سیاست‌گذاری علم و فناوری، علوم سیاسی، تجارب کشورها، چهارچوب مفهومی، تفکر میان‌رشته‌ای.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science and Technology Diplomacy:Theoretical framework and practical suggestions

نویسندگان [English]

  • MohammadMahdi Zolfagharzadeh 1
  • Mahdi Sanaei 2
1 Tehran University
2 Tehran University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology Diplomacy
  • Science and Technology Policy Making
  • Political Sciences
  • Countries experiences
  • Conceptual framework
  • Interdisciplinary Thinking