تحلیل کلان دانشگاه کارآفرین در چهارچوب الگوی سه شاخگی و بررسی عوامل موفقیت این دانشگاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آینده پژوهی ،دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و همکار دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از ارکان نظم نوینی که در جهان در حال شکل‌گیری است، بناکردن آن بر دانش جدید و نوآوری مبتنی بر دانش است. در این نظم، ایجاد دانش جدید و بهره‌برداری مطلوب از آن شرط حیات و توسعه سامانههای اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین عصر حاضر شاهد تحولات عظیمی در نظام‌های دانشگاهی به منظور تأثیرگذاری و همسویی توأم هرچه فزون‌تر در ارتباط با فرایندهای توسعه و پیشرفت بومی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. تحقق این خواسته از طریق تحول و تبدیل دانشگاه سنتی که وظیفه خود را تحقیق و تدریس میدانست به دانشگاه کارآفرین امکانپذیر است. هدف این نوع دانشگاه، پیاده‌سازی فرایند خلق ایده دانش‌بنیان و حمایت آن تا تبدیل به محصول و خدمت نهایی، یعنی کارآفرینی دانش‌بنیان است، این دانشگاه بر اساس کارکرد استادان، دانشجویان و کارکنان دانش‌بنیان فرایندهای متفاوتی با دانشگاه‌های سنتی دارد که مستلزم ایجاد سازوکارهای جدیدی است که موفقیت در تحقق هدف را تضمین کند. رسالت این تحقیق ارائه الگویی است که دانشگاه کارآفرین را بر اساس سه رکن کلیدی ساختار، زمینه و محتوا به منظور تسهیل و تحقق کارآفرینی دانش‌بنیان محقق سازد. واژگان کلیدی: دانشگاه کارآفرین، ساختار، زمینه، محتوا، کارآفرینی دانش‌بنیان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The macroeconomic analysis of the entrepreneurial university in the framework of the three-sectoral model and the study of the success factors of this university

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mansourian 1
  • Mahdi Fatehrad 2
1 Tehran University
2 Tehran University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneur University
  • Structure
  • Theme
  • Content
  • Entrepreneurship based on knowledge