نقش اعتبار سازمانی دانشگاه و اثر هالهای بر تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه نقش اعتبار سازمانی دانشگاه و اثر هاله‌ای بر تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی است. اعتبار دانشگاهی افزون بر تاثیرات مستقیمی که در دسترسی به منابع مالی و انسانی دارد، به صورت غیرمستقیم نیز به شکل اثر هاله‌ای نیز بر موقعیت نهادی دانشگاه تاثیرگذار است. به عنوان مثال، اثر هاله‌ای ناشی از اعتبار دانشگاه در حوزه آموزش و پژوهش می‌تواند موجب موفقیت تلاش‌های تجاری‌سازی دانشگاه شود. این مقاله در پی شناخت همین رابطه است که موجب درک صحیح‌تر پدیده تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی می‌شود. لذا با بهره‌گیری از ادبیات موجود در حوزه اعتبار سازمانی دانشگاه و تاثیر اثر هاله‌ای بر تجاری‌سازی دانشگاهی و استفاده از روش تحقیق فراترکیب نتیجه می‌گیرد ویژگی فنی به تنهایی برای موفقیت تجاری‌سازی و انتقال فناوری دانشگاهی کافی نیست. در واقع تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی نه تنها تابعی از ویژگی‌های فناوری و اختراع، بلکه تابعی از بافت اجتماعی است که در آن این کنش رخ می‌دهد. به بیان دیگر، دانشگاه‌های معتبر توان تجاری‌سازی بیش‌تری دارند، نه تنها بدان علت که فناوری بهتری تولید می‌کنند، بلکه از آن رو که معتبرترند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of organizational credit of university and hall effect on commercialization of research achievements

نویسندگان [English]

  • Amin Pajoohesh Jahromi 1
  • Javad PourKarimi 2
1 Amir Kabir University
2 Tehran University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization of University research achievements
  • Organizational Credit
  • Halo effect