بررسی مطالعات استنادی پروانه های ثبت اختراع

نویسندگان

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

پروانه‌های ثبت اختراع، تنها مدارک انتشاراتی هستند که 80% از دانش فنی در آنها است. کارکرد آنها، فراتر از آشنایی با یک اختراع است. از این مدارک می‌توان در مطالعاتی مانند تحلیل‌های استنادی بهره برد. با توجه به این مسئله، مطالعه حاضر، با هدف بررسی پژوهش‌ها و پیشینه‌های مرتبط به تحلیل استنادی پروانه‌های ثبت اختراع انجام شده است. روش مطالعه توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی-کتابخانه‌ای است. در این مطالعه، بیشتر به آثار فرانسیس نارین از پیشگامان فن سنجی و سایر آثاری که رابطه استناد دهی و استناد گیری با او دارند، توجه شده است. تحلیل ذهنی منابع مورد مطالعه نشان داد که می توان موضوعات مرتبط به تحلیل استنادی پروانه‌های ثبت اختراع را به چهار دسته تقسیم کرد: 1- اقتصاد و بازار، 2- جریان دانش، 3- سنجه‌های استنادی و 4- اعتبار و اهمیت مطالعات استنادی. هر یک از این موضوعات به نوبه خود به موضوعات ریزتری تقسیم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of citation studies of Patent Licenses

نویسندگان [English]

  • Mohammad Tavakoli zade Davari
  • Faramarz Soheili
Payam Nour University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological analysis
  • Citation analysis
  • Citation analysis of patent permits
  • Technological analysis Indicators