مدل ارزیابی کارکرد اعضای هیأت علمی واحدهای پژوهشی

نویسندگان

1 عضو عیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره وری دانشگاه امیرکبیر

2 استاد دانشکده مهندسی مکانیک و رئیس پژوهشکده فناوری خودرو دانشگاه امیرکبیر

چکیده

در دهه اخیر به گسترش تحقیقات بنیادی در کشور توجه ویژه‌ای شده، اما توجه کمتری به تحقیقات کاربردی در مسیر توسعه فناوری شده است. در راستای حل این مشکل واحدهای تحقیقاتی شامل پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی در دانشگاه‌ها گسترش یافته و اعضای هیأت علمی نیز در این واحدها استخدام و مشغول به کار شده‌اند. ارتقای کیفیت کارکرد تحقیقاتی در توسعه فناوری در دانشگاه‌ها در گرو فعالیت‌های مفید و مؤثر اعضای هیأت علمی توانمند و شایسته است. توسعه فناوری و بهبود جایگاه کشور در جهان در این زمینه مستلزم انجام تحقیقات کاربردی و تقاضامحور جدی است. اعضای هیأت علمی مستقر در واحدهای تحقیقاتی، کارهای گوناگونی را برای انجام وظایف خود انجام می‌دهند که مهم‌ترین آن‌ها انجام پژوهش‌های کاربردی تقاضامحور و توسعه فناوری است و ارزیابی مستمر کارکرد آن‌ها با تعیین و تدوین شاخص‌های مؤثر و مفید ضروری است. در این مقاله مدل جدیدی برای ارزیابی کارکرد اعضای هیأت علمی مستقر در واحدهای تحقیقاتی طراحی و به‌عنوان نمونه برای واحدهای تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرا شده است. یکی از نتایج حاصل از این ارزیابی می‌تواند در هدایت و جهت‌دهی مناسب و شناسایی فعالیت‌های مفید و مؤثر اعضای هیأت علمی استفاده و به افزایش کارایی آن‌ها منجر شود، همچنین می‌تواند با ایجاد رقابتی درست، کیفیت و کمیت فعالیت‌های تحقیقاتی دانشگاه را به‌طور مؤثری افزایش دهد و در جهت آسیب‌شناسی افرادی که دارای کارکرد مناسبی نیستند اقدام و علت‌ها را شناسایی و در رفع و اصلاح مشکلات مربوط به عدم فعالیت آن‌ها تصمیمات جدی اتخاذ کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Performance Evaluation Model for Faculty Members of Research

نویسندگان [English]

  • Nahid Sheikhan 1
  • Firouz Bakhtiari-nejad 2
1 Amirkabir University
2 Amirkabir University
چکیده [English]

In recent decade, special attention is being paid to basic research for science production but less attention has been given to applied research for technology development. In order to solve this problem establishing and/or extending research centers in universities is planned and faculty members are hired to work at these centers. Performance improvement of universities in technology developments are based on useful and effective activities of faculty members of research centers.
Conducting applied and demand-driven researches are prerequisites for technology developments in the country and improving its rank in the world in this area. Faculty members of the research centers perform various activities to do their duties, the main goals of their activities for developing technologies are applied demand-driven research and technology development. Therefore, continuous evaluation of their performances is necessary by developing useful and effective indicators.
In this article a new model is designed for performance evaluation of faculty members of research centers, and as a case study the model is used to evaluate the performance of faculty members of research centers of Amirkabir University of Technology. One of the results of this evaluation can be used for appropriate directing and orientating and identifying the efficiency of faculty members of research centers in order to increase their efficiency. Additionally, this evaluation can increase the quality and the quantity of research activities by creating effective competition between faculty members. Also, this type of comparative studies can detect the weaknesses in performance of faculty members who do not have proper function in order to make necessary decision for solving related problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty member of research centers
  • Performance evaluation
  • Model
  • Quality
  • Higher education