ملاحظات اخلاقی در حوزه مهندسی؛ یک رویکرد تصمیم‌گیری

نویسنده

دکترای سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

رابطه اخلاقی مهندسان با جامعه به‌واسطه محصولات و خدماتی که به جوامع انسانی ارائه می‌دهند، دارای اهمیت بسیاری است. امروزه درک ارتباط بین فناوری و جامعه در مسائل مهندسی برای بررسی هنجارها، موفقیت و اثرات فناوری‌ها به‌کار می‌رود و بسیاری از تحلیل‌هایی که در حوزه علم و فناوری انجام می‌شوند، دلالت‌های اخلاقی دارند که در فرایند تصمیم‌گیری مؤثر هستند. این امر لزوم توجه به ملاحظات اخلاقی در تصمیمات مهندسی را پررنگ می‌سازد. در این مطالعه، ابتدا سابقه فعالیت‌های علمی در زمینه اخلاق در مهندسی ارائه شده است. همچنین برای درک بهتر جایگاه اخلاق در مهندسی، فرایند کلاسیک مهندسی بدون در نظر گرفتن اخلاقیات مورد بررسی قرار گرفته و حوزه‌های کاربرد اخلاق در مهندسی و الگوهای مسئولیت مهندسی به‌عنوان مقدمه‌ای بر جایگاه اخلاق در تصمیمات مهندسی ذکر شده است. سپس روش‌های ادغام ملاحظات اخلاقی در تصمیمات مهندسی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، رویکردهای نوینی برای توجه بیشتر به ملاحظات اخلاقی در مهندسی ذکر شده است. آینده بشر به تصمیماتی وابسته است که ملاحظات اخلاقی در آن لحاظ شده باشند و مهندسی حوزه‌ا‌ی است که برای توسعه و تشویق تحقیقات مرتبط با اخلاق، بسیار باز و مستعد است. صرف‌نظر از ابعاد فنی، اقتصادی و غیره، باید ملاحظات اخلاقی مربوط به کلیه افراد تأثیرپذیر از این تصمیمات را نیز در نظر گرفت. در این راستا بررسی پیامدهای تصمیمات گرفته‌شده و توسعه مدل‌های تصمیم‌گیری را می‌توان از جمله رویکردهای نوین برای بهبود فرایندهای تصمیم‌گیری برشمرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethics in Engineering; The Decision Making Approach

نویسنده [English]

  • Mansoureh Abdi
Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

Ethical relationship between engineers and society is very important. Today, understanding the relationship between technology and society is used to investigate the norms, success and effects of technology. And analyses of science and technology fields have ethical implications that influence decision making processes. Therefore, it highlights the necessity of noticing the ethical regards in engineering decisions.
In this review article, first the literature of ethics in engineering is presented. Also, to better understand the place of ethics in engineering, classical process of engineering is studied regardless of ethics and the scopes of applying ethics and responsibility models in engineering are mentioned as an introduction to the place of ethics in engineering. Furthermore, the methods of integrating ethical regards in engineering decisions are studied. Finally some new approaches are presented to pay more attention to ethical considerations in engineering.
The future of mankind depends on decisions with ethical regards and engineering is an area that is open and fit to develop and encourage the ethical research. Regardless of technical, economical and …dimensions, the ethical regards related to people whom are influenced by the decisions should be considered. So, studying the outcomes of decisions and developing the decision making models are new approaches to improve the decision making processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical regards
  • Engineering
  • Decision making