آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

چکیده

آموزش، به‌ویژه آموزش عالی نقش معناداری در توسعه کشورها دارد و تربیت سرمایه انسانی متخصص و تحقیق و توسعه را می‌توان به‌عنوان رسالت‌های اصلی آموزش عالی در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری به‌شمار آورد. بنابراین، هدف از این مقاله، بررسی نقش آموزش عالی با رویکرد اقتصاد دانایی در تربیت سرمایه انسانی متخصص است. برای رسیدن به این مقصود، پژوهشگران از روش تحلیل اسنادی برای بررسی پژوهش‌های انجام‌شده مرتبط با موضوع موردبحث، استفاده کرده‌اند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که از میان‌ شاخص‌های اقتصاد دانایی‌محور، شاخص سرمایه انسانی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی داشته است و از سوی دیگر، هماهنگی کمی بین نظام آموزش عالی و تحولات نظام اشتغال وجود داشته و در این ‌بین رشته‌های علوم انسانی با نیازهای بازار کار تناسب کمتری داشته است. همچنین، فرار مغزها از طریق کاهش انباشت‌ سرمایه انسانی، به کند شدن رشد اقتصادی کشورهای مبدأ منجر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Higher Education with the Approach of Knowledge Economy for Educating Human Capital

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazarzadeh Zare 1
  • Abolghasem Naderi 2
1 Tehran University
2 Tehran University
چکیده [English]

Education and especially higher education have a significant role in the development of countries and two missions of the higher education including; the training of expert human capital and research and development can be considered as main missions of higher education in relation to economic growth and development in every country. The main aim of the present research is to study the higher education with the approach of knowledge economy for educating expert human capital. To achieve this goal, the researchers used document analysis method to review the studies related to this domain. The result of the research shows that among the indexes of knowledge economy, human capital index have had greatest impact on the economy growth. One the other hand, there is little coordination between the higher education system and labor system transformations, while humanities have been less suited to the needs of the labor market. Moreover, it was found that the brain drain renders slow economic growth in the countries of origin by reducing the pool of human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • Expert human capital
  • Knowledge economy
  • Economic growth