نگرش راهبردی بر عوامل مؤثر بر تجاری سازی و ورود به بازار در ایران، مبتنی بر رویکرد فراترکیب

چکیده

تجاری سازی از کلیدی ترین مراحل در فرایند توسعه نوآوری است و باعث میشود تا پژوهش ها و اختراعات به تولیدات دارای بازار تبدیل شوند. از سوی دیگر، عوامل و شاخص های متعددی بر فرایند توسعه تجاری سازی تأثیرگذار هستند که باید مطالعه و شناسایی شوند. با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، نگرش جامع و دیدگاه راهبردی برای شناسایی شاخصهای تجاری سازی در بازار ایران است. برای این منظور با بهکارگیری رویکرد فراترکیب در این پژوهش، به تحلیل نتایج و یافته های پژوهشگران قبلی پرداخته و با بررسی های جامع صورتگرفته پیرامون عوامل مؤثر بر تجاریسازی در پایگاه های علمی معتبر، در نهایت تعداد 38 مقاله در این خصوص شناسایی شده است . نتایج کار در سه بعد اصلی؛ راهبرد سازمانی، محیط نزدیک و محیط دور طبقه بندی شده که این ابعاد نیز دارای بعد فرعی و 34 بعد جزیی هستند. نتایج نشان می دهد در بعد سازمانی، عوامل تأثیرگذار به ترتیب عبارتند از: مدیریتی، منابع انسانی، راهکار سازمانی، مالی، روابط سازمان و ویژگیهای محصول. همچنین در بعد محیط نزدیک نیز توجه معطوف به ذینفعان مختلف، مشتریان و رقبا است و در نهایت در بعد محیط دور، بهترتیب عوامل قانونی، اجتماعی، حاکمیتی، ساختاری، سیاسی، اقتصادی و فناوری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Perspective on the Factors Influencing the Commercialization and 4Market Entry in Iran with MetaSynthesis

چکیده [English]

Commercialization is one of the important steps in the innovation development process, converting research and invention to a marketable product. On the other hand, the influence of several indicators on the process of developing commercialization should be studied and identified. Considering the importance of the issue, the aim of this study was employing comprehensive approach and strategic perspective to identify indicators of commercialization in Iran. For this purpose, in this study, meta-synthesis approach was employed to analyze other researchers’ results and findings. With comprehensive studies conducted on factors influencing commercialization in scientific databases, 38 articles were eventually identified. Results in three basic dimensions of organizational close environment and far environment were classified,containing 16 subsidiary dimensions and 34 components. The results show that in organizational dimension contributing factors include management, human resources, corporate strategy, financial and organizational relationships as well as product specifications. in the close environment, various stakeholders, customers and competitors should be regarded. Furthermore, ultimately in the far environment, there are regulatory, social, governance, structural, political, economic and technological factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Commercialization
  • Entry Market
  • Meta-Synthesis