بررسی میزان انطباق چکیده مقالات نشریات فارسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استانداردهای چکیده نویسی ایزو 214

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی 300 چکیده مقاله از نشریات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با روش پیمایشی- توصیفی و با استفاده از نمونهگیری کوکران در حوزههای پنجگانه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر و معماری، منابع طبیعی- کشاورزی و دامپزشکی بر اساس استاندارد چکیدهنویسی ایزو 214 پرداخته شده است. ابتدا پژوهشگر با مطالعه استاندارد چکیدهنویسی ایزو 214 ، نُه معیار را در حوزه محتوا و سبک چکیدهها مشخص کرده و سپس با تهیه سیاهه وارسی به بررسی هر مقاله پرداخته است. امتیاز هر معیار در مقاله با عدد صفر برای عدم انطباق و با عدد 1 در صورت انطباق کامل تعیین شده است. پس از بررسی، امتیاز کل نشریه از نظر انطباق با معیارهای استاندارد جهانی ایزو 214 محاسبه شده که یافتهها حاکی از آن است که پیروی نشریات مورد بررسی از استاندارد ایزو 214 در مجموع 66 / 88 است. همچنین معیار جایگاه چکیده، استفاده از افعال معلوم و پرهیز از اختصارات به میزان 100 درصد در کلیه چکیده مقالات مورد بررسی لحاظ شده است. پس از آن، بیان هدف پژوهش با 95 درصد و استفاده از ضمایر سوم شخص با 94 درصد، بیان نتایج با 79 درصد و ذکر روش پژوهش با 55 درصد در مراتب بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Compliance of the Abstracts of Persian JournalArticles Approved by the Ministry of Science, Research and Technology with Abstract-Writing Standards (ISO 214)

چکیده [English]

In this study, 300 abstracts of the publications approved by the Ministry of Science, Research and Technology were investigated according to the abstractingstandard, ISO 214, using the descriptive-survey method and Cochran’s sampling in five areas of humanities, basic science, technical science and engineering, art and architecture, natural resources, agriculture and veterinary.
At first, through studying the abstracting standard ISO 214, the researcher specified 9 criteria in content and style and then evaluated each article by preparing a check-list. A zero (0) point is defined for non-compliance criteria and one (1) point for compliance criteria. After the investigation, the journal’s total points in accordance with the international standard ISO 214 were computed. The findings indicated that the compliance of the considered journals with ISO 214 is totally 88/66%. Furthermore, the rank of the articles’ criteria, using active verbs and avoiding abbreviations were considered 100% in all investigated abstracts. Then, the goal of research with 95%, using the third person pronouns with 94%, describing the results with 70% and explaining the research method with 55%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISO 214 Standard
  • Abstracting
  • Ministry of Science
  • Research and Technology
  • Abstract