خدمات و کاربردهای وب 2 و جامعه اطلاعاتی

چکیده

این مطالعه بر کاربرد و استفاده فناوریهای وب 2 و جامعه اطلاعاتی تأکید دارد. سرویس جدید وب که همواره افراد را به اطلاعات موردنیازشان متصل میکند، بهتازگی متصدیان مراکز اطلاعاتی را در فهم جایگاه خود دچار مشکل ساخته است. این سرویسها که وب 2 نام دارند، بر جامعه نیز تأثیرگذار هستند و مدلها، روشهای جدیدی را ارائه میدهند که میتواند به پیشرفت مراکز اطلاعاتی کمک کند. همچنین، استفاده گسترده از این سرویسها باعث بهوجود آمدن تفاوتهای فرهنگی در کاربران میشود؛ تفاوت در رفتار گردآوری اطلاعات، سبکهای ارتباطی و انتظارات. تعدادی سرویس و کاربرد شبکهمحور وجود دارد که اساس مفهوم وب 2 را به تصویر میکشند. این سرویسها شامل ویکی، وبلاگها، منابع آر.اس.اس، پادکست، مشاپها، فلیکر، شبکههای اجتماعی، جستوجوی اجتماعی، هوش جمعی و غیره است. شبکه 2 ، حیطه جامعه را تحتتأثیر خود قرار داده و تغییری نوین را در آیندهای نزدیک در جوامع نوید میدهد. پیدایش این مفهوم محیط جامعه اطلاعاتی را تغییر خواهد داد و فرمهای جدیدی را به منابع الکترونیکی خواهد بخشید. چنین چیزی نیازمند آن است که جامعه با چنین فعالیتهایی سازگاری نشان دهد و تصمیمگیرندگان باید تدابیری جدی در بهکارگیری اجزای سازنده شبکه نوع 2 اتخاذ کنند. وب 2 موضوعی حاکم در جوامع است. وب 2 در نهایت پدیدهای است اجتماعی که تجربههای کاربران در استفاده از شبکه را در بر میگیرد و ماهیت آن با ارتباطی آزاد، از بین رفتن قدرتمحوری و همچنین آزادی در به اشتراکگذاری و استفاده دوباره از محتوای شبکه، مشخص میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Web 2 Application and Services and Information Community

چکیده [English]

This study ocused on the application and use of web 2 technologies and information literacy. The new service of webproviding users’ necessary information has recently a difficulty for information center officials in understanding their position. These services, which are called web 2, have certainly great effect on the society services and provide new models and methods, contributing to improvinginformation center services. In addition, the wide use of these services leads to cultural differences among users; differences, which relate to information gathering, communication styles and expectations. This study utilized the descriptive-analytic and documentary methods in order to specify the most important use of web 2 services and their necessity in information literacy. There are a number of web-based services and applications, depicting the fundamental concept of web 2. These services include wikis, weblogs, RSS resources, podcasts, mashups, flickres, social networks, social search, collective intelligence and so forth Web 2 influenced the field of community, and promised a novel change in the near-future web 2 information center. The advent of this concept will change the atmosphere of the electronic information community and will provide novel forms for the resources of electronic community. This causes the community to be accommodated with such activities so that decision-makers should adopt some serious strategies in the application of the building blocks of web 2. Web 2 is a prevailing subject in communities. Web 2 is finally a social phenomenon, including the web users' experiences in web using. The nature of web 2 is determined by an open communication, authority elimination, as well as freedom in web content sharing and reuse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Society
  • Web 2
  • Application
  • Services
  • Users
  • Society