شایستگی های اعضای هیأت علمی در تعاملات بین المللی

چکیده

یکی از مهمترین مؤلفه های کارامدی در تعاملات بین المللی دانشگاهها، وجود سرمایه انسانی است که از آگاهی، شایستگی و مهارت لازم برخوردار باشد. از سوی دیگر، یک دانشگاه زمانی می تواند در رقابت و تعامل با سایر دانشگاه ها نقش شایسته و بایستهای را ایفا کند که از سرمایه های انسانی شایسته در راستای تحقق این امر برخوردار باشد. در این میان، اعضای هیأت علمی بهعنوان یکی از منابع انسانی مهم هر دانشگاه، میتوانند نقش مهمی برای نیل به این مقصود ایفا کنند. هدف مقاله حاضر، شناسایی شایستگی های اعضای هیأت علمی در تعاملات بینالمللی است. برای دستیابی به این هدف، پژوهشگران با استفاده از روش تحلیل اسنادی و تحلیل محتوای کیفی به بررسی مدلها و پژوهشهای موجود در خصوص شایستگی اعضای هیأت علمی بین المللی و شایستگی اعضای هیأت علمی در تعاملات بین المللی، پرداختند. براین مبنا، الگوی شایستگی اعضای هیأت علمی در تعاملات بین المللی، تدوین شد. نتایج پژوهش نشان داد که شایستگی های اعضای هیأت علمی در تعاملات بین المللی، شامل شایستگی میانفرهنگی، شایستگی ارتباط بین المللی و شایستگی کارگروهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competences of Faculty Members in the International Interactions

چکیده [English]

One of the most effective components in the international interactions of universities is human capital, which has essential knowledge, competence and skills. On the other hand, a university can play a constructive role in the competition and interaction with other universities when it has qualified human resources in order to achieve the goal. In the meantime, faculty members as one of the crucial human resources at universities, can play an important role in this regard. The purpose of this study was to identify the competencies of faculty members in international interactions. To achieve this goal, researchers employed the document analysis method and qualitative content analysis to review the models and existing researches related to the competencies of international faculty members and the competencies of faculty members in the international interactions. Based on content analysis method, the competency model of faculty members in the international interactions was developed. The result of the research demonstrated that the competencies of faculty members exist in international interactions including, cross-cultural, international communication and teamwork competences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence
  • International Interactions
  • Faculty Members
  • University