تحلیل کتابسنجی فصلنامه رهیافت

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی کمی مقالات 58 شماره از فصلنامه علمی – ترویجی رهیافت است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و رویکرد آن کتابسنجی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه مدارک فصلنامه رهیافت از ابتدای انتشار (سال 1370 )تا بهار و تابستان 1394 است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار آماری اکسل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان از پایین بودن میزان مشارکت زنان (18 درصد)و بالا بودن مشارکت مردان ( 81 درصد) در تهیه مقالات دارد. دانشگاه تهران بیشترین همکاری علمی را با فصلنامه رهیافت داشته و میانگین تعداد مقالات منتشر شده در هر شماره از فصلنامه 13/1 بوده است. استناد به مقالات و منابع لاتین بیش از سایر انواع منابع ارزیابی شده است. تعداد 760 مدرک به چاپ رسیده که دارای 5168 منبع فارسی و 2515 منبع لاتین است. از 760 مدرک موجود 566 مدرک تألیف و 114 مدرک ترجمه و 55 مدرک گزارش و 25 معرفی و نقد کتاب توسط 1028 پدیدآور به چاپ رسیده است. فاضل لاریجانی، با چاپ 13 مقاله تألیفی فعالترین مؤلف و با چاپ هشت مقاله ترجمهای فعالترین مترجم است. نویسندگان عضو هیأت علمی بیشترین فعالیت را در تولید مدارک این فصلنامه داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Bibliometric Analysis of the Journal of Rahyaft

چکیده [English]

The aim of the present study was the quantitative analysis of 58 articles from Rahyaft Journal. Analytical-descriptive method and bibliometric analysis were adapted. The study population included all documents of Rahyaft Journal since their publication (1992) to spring-summer of 2015. The results indicatea low cooperation of female (18%) and high cooperation of male (81%) in providing articles. Tehran University had the greatest scientific cooperation with this journal. The average of published articles in each issue was 13.1. Citation to English articles and resources was at the highest level among various resources. 760 documents were published among which 5168 were Farsi and 2515 were EnglishAmong 760 documents, 566 authorship, 114 translation, 55 reports and 25 introduction and criticism of book were published by 1028 people. Fazel Larijani was the most active author as well the most active translator by publishing 13 articles and 8 translated articles. The faculty members were among the most active authors in creating the documents of this journal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rahyaft Journal
  • Bibliometric Analysis