بررسی وضعیت انتشارات علمی دانشگاه تهران با تأکید برهمکاریهای علمی در داخل و خارج از کشور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان انتشارات علمی دانشگاه تهران، از سال 2004 تا 2014 در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس با تأکید بر همکاری علمی در خارج و داخل از ایران است. این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد علمسنجی انجام پذیرفته است. جامعه آماری متشکل از کلیه تولیدات علمی نمایه شده در پایگاههای استنادی اسکوپوس که در سالهای 2004 تا 2014 توسط پژوهشگران دانشگاه تهران نگاشته شده، میباشد. یافته های پژوهش نشان داد که 13307 پژوهشگر با تألیف 27804 مدرک علمی در بازه زمانی 2004 تا 2014 در تولیدات علمی این دانشگاه نقش داشتهاند که بیشترین این تألیفات در قالب مقاله پژوهشی و کمترین آنها در قالب گزارشهای پژوهشی بوده است. از دیگر یافتههای پژوهش میتوان به روند رو به رشد تولیدات علمی پژوهشگران این دانشگاه در سال 2014 نسبت به سال 2004 اشاره کرد. در مبحث همکاریهای علمی بیشترین میزان همکاری علمی در پایگاه اسکوپوس بهترتیب در حوزه فنی و مهندسی و حوزه کشاورزی بوده است. یافتهها نشان میدهند که وجود تألیفات مشترک میان دانشگاه تهران با دانشگاههای مطرح جهان و دیگر مؤسسات آموزش عالی در داخل کشور نهتنها در شکلگیری روند رو به رشد تولیدات این دانشگاه نقش داشته، بلکه نمایانگر سطح قابل قبول همکاریهای این دانشگاه و مهر تأییدی بر جایگاه علمی آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Scientific Evaluation of Tehran University with Emphasis on Scientific Cooperation inside and outside the Country

چکیده [English]

The aim of this study was to review scientific publications of Tehran University with emphasis on scientific cooperation inside and outside the country from 2004 to 2014.
The study was conducted in an applied research structure with a scientometric trend. Statistics production consists of scientific productions indexed in the Scopus database, which have been written by researchers in Tehran University from 2004 to 2014.
The results indicatedthat 13307 researchers have contributed to the scientific production of Tehran University by compiling 27804 scientific documents from 2004 to 2014. Most of their publications were in the form of research articles and the least were in form of research reports. Other findings included a growing trend in the scientific production of this university in 2014 compared to 2004. The greatest cooperation in the Scopus database refers to engineering and agricultural fields, respectively.
The research findings revealed that the common authorship among Tehran University and other significant world universities and Iranian high educational institutes, not only has a role in the growing production of Tehran University, but also represents the acceptable level of cooperation in this university, approving its academic standing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Productions
  • scientific cooperation
  • University of Tehran
  • Scopus