تحلیل ساختار و زیرساخت های مراکز علم سنجی در دانشگاه های علوم پزشکی

چکیده

در سالهای اخیر دانشگاههای علوم پزشکی کشور اقدام به تأسیس مراکز علمسنجی کردهاند و وظایف متنوعی بر عهده آنها قرار گرفته است. با این وجود، هنوز مطالعه مستقلی درباره وظایف، ساختار و کارکرد مراکز علم سنجی دانشگاهی صورت نگرفته است. شناسایی و طبقه بندی زیرساختها و ساختار مناسب برای مراکز علم سنجی دانشگاهی در دانشگاه های علوم پزشکی، موضوع مورد مطالعه در این پژوهش است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و از روش گراندد تئوری استفاده شده است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان علم سنجی و مدیران پژوهشی و کارشناسان دفاتر علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی گردآوری و مقولهبندی شده و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها به استخراج و دسته بندی دو دسته زیرساخت مطلوب برای مراکز علم سنجی دانشگاهی تحت عنوان زیرساخت های فناورانه و سازمانی منجر شده است. در ارتباط با ساختار سازمانی مناسب برای مراکز علم سنجی دانشگاهی نیز سه مقوله اصلی شامل ساختار مستقل، وابسته و سایر ساختارها شناسایی و دسته بندی شده است. شناسایی و دسته بندی ساختار و زیرساختهای مناسب برای مراکز علم سنجی دانشگاهی یک ضرورت در راستای بهینه سازی و بهبود کارکرد است. نتایج این تحقیق میتواند به بهبود کارکرد مراکز علم سنجی و در نتیجه برنامه ریزی و سیاستگذاری علمی مناسب در دانشگاه ها منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Structure and Required Infrastructure for Scientometrics Centers at Medical Science Universities

چکیده [English]

This aimed to investigate the infrastructure and appropriate structure for the scientometrics departments in Iranian medical universities. A qualitative approach was used in order to collect the data. In particular, Grounded Theory Model and interviews were utilized. The research sample included the research deputy, the research staff, the staff of the scientometrics departments at medical universities, as well as several experts in scientometrics. The study revealed two types of infrastructure and an appropriate structure for scientometrics departments at the medical universities. were grouped as technological and organizational infrastructure. According to the interviewees, the infrastructure was necessary for scientometrics departments in order to optimize and improve the performance and contribution of scientometrics departments at medical universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrastructure
  • Structure
  • Grounded theory
  • Scientometrics Departments
  • Medical Universities
  • Iran