مروری نظام مند بر مفاهیم و الگوهای ترویج و عمومی سازی علم

چکیده

گسترش سریع علم بهعنوان نتیجه قهری تلاش بشر برای شناخت پدیدههای پیرامونی خود، وضعیتی را پیش کشیده است که به شکاف ادراکی عموم نسبت به علم مشهور است. این شکاف ادراکی میان علم و عامه مردم، باعث عدم پذیرش علم، عدم حمایت از علم و از همه مهمتر عدم مشارکت در علم است که مانع و چالش بسیار جدی در برابر رشد روزافزون علم تلقی میشود. بدین جهت ترویج علم، شامل مجموعهای از برنامهها و فعالیتهایی است که در راستای فهمپذیرکردن مفاهیم علمی برای عموم مردم و ارتقای توان درک عموم برای فهم مفاهیم علمی انجام میشود. این فرایند بهعنوان مقولهای فرارشتهای در همه حوزههای علمی بهمنظور ارتقای آگاهی و دانش و بینش عموم، تقویت باور و اعتماد عمومی به علم، جلب مشارکت عامه در علم، آموزش علوم به مردم عادی انجام میشود، اما حوزه ترویج یا علم نیز مانند هر اندیشه و تفکر دیگری، شاهد تحولات و دیدگاههای متفاوتی بوده است. بر این مبنا، عمومیسازی  مقاله حاضر میکوشد ضمن اشاره به تاریخچهای از ترویج علم و واکاوی مفاهیم و اهداف آن، دیدگاهها و الگوهای مختلف این فرایند را به لحاظ تاریخی و کارکردی با مروری نظامیافته بحث و بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A SystematicReview Concepts and Patterns of Promotion and Popularization Science

چکیده [English]

The rapid expansion of science as a result of human efforts to understanding natural phenomena and its surroundings, has raised a situation that is well known to “public perception and science gap”. This gap between science and the public, has caused failure of acknowledgment of science, lack of support for science and most importantly lack of participation in science. It is an extremely serious obstacle to the development of science. Therefore, the popularization of science includes a set of programs and activities in order to understand the scientific concepts for the public and promote public perception of scientific concepts. This trans-disciplinary process as an issue in all scientific fields occurs in order to the knowledge and insight of the public, strengthen the public confidence in science, public participation in science, eduactue ordinary people about sciencebut in the field of popularization of science, like any other thought, there have been developments and different views. Accordingly, this article attempts to analyze the concepts and points of promoting science and its goals, then to study and discuss attitudes and patterns of this process on the systematic review historically and functionally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Popularization of Science
  • Concepts and Patterns
  • Systematic Review