تحلیلی بر وضعیت انتشارات علمی و ثبت پتنت در نظام ملی نوآوری ایران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری دانشگاه اصفهان

2 دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، استاد همکار دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه به خوبی مشخص شده که نوآوری فرآیند پیچیدهای است که فعالیت اجزای متعددی را می طلبد. این اجزا روابطی پیچیده با یکدیگر داشته و تحتتأثیر محیط پیرامونی قرار میگیرند. بنابراین مباحث نوآوری مستلزم دیدگاهی شد. ویژگی اصلی این سیستم، توانایی اجزای » نظام ملی نوآوری « نظاممند است که این نگرش باعث شکل گیری نظریه آن در تولید، انتشار و کاربرد فناوریهایی است که ارزش اقتصادی دارند. دانش و علم که اغلب در قالب مقالات ارائه میشوند باید به فناوری تبدیل شوند، چرا که تولید علم به تنهایی نمیتواند به پیشرفت کشور منجر شود. پس از تبدیل آن به فناوری باعث توانمندی و پیشرفت صنعتی نیز خواهد شد. همچنین تأکید جمهوری اسلامی ایران بر رشد درونزا، ایجاب میکند مؤلفه تولید فناوری مورد توجه جدی قرار گیرد که میزان اختراعات ثبت شده یکی از شاخصهای این مؤلفه است. بنابراین در این مقاله با نگاهی متفاوت و دقیق به نظام ملی نوآوری نمایی مفهومی از آن ارائه و با استفاده از مطالعات نظاممند اسناد و آمارهای معتبر جهانی، اقدام به بررسی کیفیت و کمیت مقالات و پتنتهای ایران و کشورهای مورد نظر گردیده است. در واقع، در این پژوهش جایگاه علم و فناوری در نظام ملی نوآوری بررسی شده که نتایج حاکی از جایگاه مطلوب ایران در انتشارات علمی و در مقابل وضعیت نامطلوب در ثبت پتنت است که به تحلیل علل آن نیز پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Scientific Publications and Patenting in National Innovation System in Iran

نویسندگان [English]

  • Elnaz Habibzadeh 1
  • Naser Norouzi 2
1 Master's degree in Technology Management, University of Isfahan
2 Ph.D. in Science and Technology Policy of Tarbiat Modares University, Fellow at Isfahan University
چکیده [English]

Nowadays, it is well clarified that innovation is a complex process that requires the activity of various components. These components have complex relation with each other and are influenced by the environment. Therefore, the topics of innovation requires a systematic view that leads to the formation of the theory of “National Innovation System”. The main feature of this system is the ability of its components in the production, dissemination and application of technologies that have economic value. The science and knowledge, is often presented in the form of articles should be transformed to technology, since the production of science isn’t able to lead to the development of the country alone. Also emphasis of I.R Iran on endogenous growth requires a serious attention to the component of technology production that patent is the indicator of this component. So in this article, with the exact and different look to NIS, a conceptual view is presented and by regarding to the systematic study of documents and valid universal statistics, the quality and quantity of articles and patents of Iran and intended countries have been studied. In fact, in this study the position of science and technology in NIS is investigated. The results show the favorable position of Iran in scientific publication, in contrast to the undesirable position of Iran in patenting that its cause are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Innovation System
  • Scientific Publication
  • Patenting