نقش پارک های علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده

تأسیس مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در دنیا شتاب قابل ملاحظهای داشته است و نقش این مؤسسات و کارکردهای متنوع آنان به عنوان بخشی از زیرساختهای نوآوری و فناوری در هر کشوری روزبه روز آشکارتر و نمایانتر میشود. در این مقاله مرور کاملی بر ادبیات و تعاریف پارکهای علم و فناوری، انکوباتورها و مراکز رشد و نیز کارکردهای آنها در نقاط مختلف از دیدگاههای متفاوت صورت گرفته است. با جمع بندی یافته های پژوهشهای مرتبط با این زمینه، میتوان به مزایای ایجاد پارکها و اثرات آن بر توسعه فناوری و نوآوری از منظر«سازمانی» (شرکتهای دانش بنیان) به شکل گیری سریع شرکتهای دانش بنیان، تجاری سازی ایدهها و سهولت در جذب تسهیلات مالی مورد  نیاز و نیز از منظر «منطقه ای و کشوری » به ارتباط مداوم دانشگاه و صنعت، حفظ و اشتغالزایی نیروی انسانی متخصص در کشور، انتقال فناوری کاربردی و بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science and technology parks (STPs) roles in innovation and technology development

نویسندگان [English]

  • Ali Nasr 1
  • Hojjatollah Hajihosseini 2
1 Allame Tabatabaei University
2 Iranian Research Organization for Science and Technology
چکیده [English]

Establishing science and technology parks (STPs) and Incubators has had a considerable acceleration in the world because of their key role and functions of developing innovation and technological infrastructures in all countries. In this paper the authors try to conduct an appropriate survey on STPs and incubators’ literature and definitions and their functions from various perspectives. By concluding research findings in this field, advantages and effects of STPs on innovation and technology could be realized from two perspectives: Organizational one covering quick establishing of knowledge-base firms, commercialization of technological ideas and ease in absorbing capital and financing tools, and regional and national one like continuous relationships between universities and industries, creating job opportunities for local experts, transferring functional technologies and improvement of business environments and entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology Park
  • STPs
  • Incubator
  • Technology
  • Knowledge-Base Firm
  • Innovation Development