بررسی روند تولیدات علمی و تحلیل ساختار شبکه هم تألیفی در حوزه نانو فناوری ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانششناسی، دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم سنجی، دانشگاه یزد

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه همنویسندگی در مجلات داخلی ایران در حوزه فناوری نانو است. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است و با رویکرد علمسنجی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل تمامی مقالات و نویسندگان مقالات 12  مجله منتشر شده در داخل ایران در حوزه فناوری نانو که در مجموع شامل 904 عنوان مقاله با 1646 نویسنده در بازه زمانی 1384 تا 1392 ( 2013 - 2005 ) است. از تحلیل شبکههای اجتماعی برای تحلیل دادهها استفاده شده و برای تهیه ماتریسهای همنویسندگی از نرمافزار راور ماتریس و در تحلیل شبکه همنویسندگی از نرمافزار یو سیای نت و نت دراو استفاده شده است. یافتههای نشان میدهند که روند رشد مقالات و نویسندگان از یک رابطه نمایی مثبت تبعیت میکند و بیشترین الگوی نویسندگی مورد استفاده در تولید این مقالات الگوی دونویسندگی است و میانگین تعداد نویسندگان سه نویسنده است. 1646 نویسنده در تشکیل شبکه همنویسندگی مقالات مجلات داخلی ایران نقش داشته اند که از این میان 228 نویسنده دارای نقش تأثیرگذاری بودهاند. این بررسی نشان داد که منافی، صلواتی نیاسری و صادق حسنی بهترتیب رتبه اول تا سوم را در فراوانی مقالات به خود اختصاص دادهاند. در مرکزیت رتبه، منافی، صلواتی نیاسری و بدیعی بهترتیب رتبه اول تا سوم را دارا میباشند. رتبه اول در مرکزیت نزدیکی بهطور مشترک به منافی و کوکبی اختصاص یافته است و در مرکزیت بینابینی، منافی در رتبه نخست و کوکبی و صراف مأموری به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. مقالات حوزه مورد بررسی با همکاری نویسندگان ضعیف و قوی تولید شدهاند. بدین معنی که نویسندگان قوی و دارای بیشترین فراوانی با نویسندگان ضعیف و دارای کمترین تولید در ارتباط بوده و همکاری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on scientific output of Iranian Nano Technology Journals and analyses of Co– Authorship network structure

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Makizadeh 1
  • Afsaneh Hazeri 1
  • Fatemeh Razmjoo 2
  • Faramarz Soheili 3
1 Yazd University
2 Yazd University
3 Payam Nour University
چکیده [English]

This research aims to study co-authorship in Iranian journal papers in the field of nanotechnology. For our purpose, two main objectives have been examined: The first objective is to investigate the growth in the number of articles and authors, and to examine their relationship with the collaborative coefficient in Iranian domestic journals of nanotechnology from 2005 to 2013; the second objective is to examine the network structure of active authors of Iranian journal articles of nanotechnology during the period under study. Research materials include 904 papers, published in 12 journals, by 1646 authors during the period 2005-2013. This is an applied research study conducted as a survey, using scientometrics approaches. Data analysis has been carried out using techniques of social network analysis. To create the matrix of co-authorship a software package called Ravar Matrix is used, while for the purpose of social network analysis the Ucinet software package and its supplementary package, Netdraw, is used. The results demonstrate that the growth of papers and authors follows a positive exponential trend. The most prevalent authorship model in the production of the articles is the two-authorship model, with and the average number of authors for each paper being three. In total, 1646 authors contributed to the formation of a co-authorship network relating to the papers, amongst which 228 authors had an effective role. According to the findings "Manafi", "Salvati Niasari", and "Sadegh Hosseni" are respectively the top three authors in terms of the number of papers published. Where degree centrality is concerned, "Manafi", "Salvati Niasari", and "Badie" occupied the first to third places. In terms of centrality, the first ranking is occupied by both " Kokabi “and "Manafi", while "Manafi" is at the top for betweenness, with "Kokabi" and "Saraf Mamoori" ranked second and third respectively. Overall, findings indicate that when it comes to the writing of papers for Iranian Nano journals, the top authors, in terms of the number of papers published, have collaborated with less productive authors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano Technology
  • Co-authorship network
  • Network Analysis
  • Iranian journal
  • Scientific Products
  • Scientometrics