سنجش تأثیر شاخص حمایت و پشتیبانی مدیریتی در ارزیابی کارکرد واحدهای پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره وری دانشگاه امیرکیبر

چکیده

مطالعات نشان میدهد که از موانع اصلی نظام نوآوری در کشور، نبود معیارهای درست و مؤثر ارزیابی کارکرد، سنجش و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی است. بیشک یکی از شاخصهای مؤثر در ارزیابی کارکرد واحدهای پژوهشی، شاخص حمایت و پشتیبانی مدیریتی است. این شاخص از بعد درونسازمانی شامل حمایتهای مدیریت داخل دانشگاه از واحدهای پژوهشی و از بعد برونسازمانی مرتبط با فضای حمایتی دولت به علت سیاستهای بالادستی و اولویت گذاری در کشور است که این حمایتها در قالب قوانین و مصوبههای دولت، مجلس و ... انجام میگیرد. این حمایتها اثر به سزایی در کارکرد واحدهای پژوهشی داشته و باید در شاخصهای ارزیابی کارکرد در نظر گرفته شود، زیرا بودجه های پژوهشی در حوزههای مختلف علوم و فناوری بهطور مساوی تسهیم نشده است و عقد قرارداد درحوزهای علمی که مورد حمایت و پشتیبانی ویژه در مقطع زمانی خاص قرار میگیرد خیلی راحتتر و آسانتر از زمینهای است که به دلایل مختلف در کشور نظیر واردات فناوری و کالاها و ... مورد حمایت قرار نمیگیرد. در این مقاله مدلی برمبنای کارایی برای ارزیابی کارکرد واحدهای پژوهشی با در نظر گرفتن شاخص حمایت و پشتیبانی ویژه مدیریت طراحی شده و نتایج اجرای آن برای تعدادی از واحدهای پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان نمونه ارائه شده است. از نتایج به دست آمده از این ارزیابی میتوان مسیر فعالیتهای واحدهای پژوهشی را تعیین کرد و برای حمایت و پشتیبانی بیشتر از واحدهای پژوهشی فعالتر استفاده کرد، واحدهای پژوهشی با کارکرد ضعیفتر را شناسایی و با آسیب شناسی دلایل عدم فعالیت کافی در رفع مشکلات آنها اقدامات جدی اتخاذ کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess the impact of management support index in evaluating the performance of research institutes

نویسندگان [English]

  • Firouz Bakhtiari-nejad 1
  • Nahid Sheikhan 2
1 Amir Kabir University
2 Amir Kabir University
چکیده [English]

Researches show that one of the barriers of research, innovation and developing of technology can be lack of right and effectiveness scales, assess and supervision in research activities. So, certainty, one of the effective indexes in the performance evaluation of research institutes is the support of management.
The index of the internal organization includes support of University's management of research institutes and from the external dimension relates to supporting government because of top management's policies and priorities in the country that from supporting of the government headquarters in the field of science and new technologies, infrastructure and strategic financial and moral terms supporting in laws and government acts, parliament are done and has Significant effect on the performance of research institutes and should be considered in the evaluation. Because research funds in the field of science and technology has not been shared equally and contracts in the field of science that is supported particularly in special time, It is more convenient and easier than outline with various reasons in the country, such as technology and goods imports and so on which are not supported.
In this paper a model for evaluating the performance of research institutes by taking special measures to support of management of design And the results of its application to a number of research institutes of AmirKabir University as an example is presented. One of the results of this assessment can determine the direction of the research institute and be used actively to support further research institutes. And to identify research institutes with weak function and with pathology of reasons for their insufficient activity to fix the problem would be taken seriously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • Research Institutes
  • index of supporting and special measures to support of management
  • Research
  • Technology