ارائه مدل ادراکی سیاستگذاری در آموزش و پرورش ایران

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشجوی دکترای رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 مدرس دانشگاه فرهنگیان خوی و دانشجوی دکترای رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

در دنیای امروز که علم و فناوری با رشد و گسترش وسیع و جهان شمول به عنوان عامل مهم و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری به حساب می آید، نهادها و نظام های آموزشی و پرورشی در توسعه علم، فناوری و نوآوری نقش مهمی را به دست آوردهاند. مهمترین چالش سیاستگذاری در آموزش و پرورش در است. بررسی عوامل مؤثر « آموزش و پرورش کارا و اثربخش » هزاره سوم، سیاست تحول و تبدیل نظام آموزش فعلی به بر پیشرفت و توسعه جوامع پیشرفته نشان میدهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارامدی برخوردار هستند. با توجه به اهمیت نظام آموزشی در تربیت انسانها و پیشرفت جوامع، لزوم اتخاذ بهترین سیاستها در شرایط مختلف، ضروری است. از اینرو در این مقاله با تأکید بر نقش سیاستگذاری آموزشی در توسعه علم و فناوری، با ستفاده از دیدگاه نظاممند و در نظر گرفتن تمامی عواملی که بر دروندادها )تعریف سیاستگذاری به عنوان یک وظیفه تدوین انتظارات از سیاستگذاری، ساختار و اختیارات قانونی و نیروی انسانی(، فرآیندها )تشخیص، تعریف و تحدید مسئله، تدوین راه حلهای پیشنهادی، تحلیل راه حلها و انتخاب بهترین راهحل، تصویب راهحل یا سیاست اتخاذ شده اجرا، ارزیابی و بازنگری( و بروندادهای سیستم آموزشی )اثربخشی سیاست و فرآیند سیاستگذاری، عدالت آموزشی، اخلاق، نیازها و انتظارات اجتماع، امکانسنجی سیاسی( تأثیر میگذارند، همچنین تعامل میان نظام آموزشی با دیگر نظامها (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره) به ارائه مدل ادراکی سیاستگذاری در آموزش و پرورش ایران پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation perceptional policy making model of education in Iran

نویسندگان [English]

  • Behnam Talebi 1
  • Nayyer Seyed Nazari 2
  • Houra Soodi 3
1 Islamic Azad University, Tabriz
2 Islamic Azad University, Tabriz
3 Islamic Azad University, Tabriz
چکیده [English]

In today's world where science and technology with the broad and universal development is considered as an important and fundamental factor in the process of economic, social and cultural development of human societies, educational and training systems have earned a major and important role in developing of science, technology and innovation. The greatest policy making challenge in education in the Third Millennium, is the policy of evolution and transformation of the current educational system into the "effective and efficient education". Study of the factors affecting the development of advanced societies show that all these countries have an efficient and qualified education system. Considering the importance of the educational system in human training and development of communities, it is necessary to adopt the best policy in different conditions. Hence, this paper with the emphesis on the educational policy making provides perceptional model for policy making in Iran's educational system using a systemic approach and taking into account all the factors affecting the input (definition of policy making as a duty; formulation of policy expectations; legal structure and authority; manpower), processes (recognition, definition and delimitation of the problem; developing suggested solutions; analysis of solutions and choosing the best solution; approval of solution or adopted policy; implementation; evaluation; review) and outputs of the education system (effectiveness of policies and policy-making process; educational justice; ethics; needs and social expectations, political feasibility), as well as the interaction between the education system and other systems (economic, social, political, cultural, etc.).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education system
  • education and training organization
  • Policy Making
  • Politics
  • Perceptional Model