بررسی وضعیت شاخصهای دانشگاه کارآفرین برمبنای مدل گیب 2012 در دانشگاه تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علمسنجی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانششناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

ظهور دانشگاه کارآفرین بهعنوان نمود عینی ارتباط صنعت و دانشگاه، افقهای نوینی از اشتغال زایی و کارآفرینی در سطح گسترده را فراروی برنامه ریزان و مدیران دانشگاهها قرار میدهد. هدف از این پژوهش، تعیین وضعیت شاخصهای دانشگاه کارآفرین برمبنای مدل گیب( 2012 ) در دانشگاه تهران است. روش این پژوهش، پیمایشی و توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش دانشکده های فنی مهندسی، مدیریت و کارآفرینی دانشگاه تهران است که 299 نفر از اعضای هیأت علمی بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند و تعداد 271 پرسشنامه برگردانده شده است. برای جمعآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد گیب ( 2012 ) استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرمافزار آماری اس.پی.اس.اس انجام شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که مؤلفههای چشمانداز، مأموریت و راهکار دانشگاه؛ حاکمیت و اداره دانشگاه؛ ساختار و طرح سازمانی؛ چندرشتهای، فرارشتهای؛ قدرت نفوذ؛ مدیریت ذینفعان و ارزشهای جامعه؛ دانش آموختگان؛ انتقال دانش؛ مرکز رشد، تأمین مالی مخاطرات در تمام شرکتهای مشتق از دانشگاه در وضعیتی نسبتاً مطلوب و مؤلفه های بینالمللیسازی و آموزش کارآفرینانه و سرمایهگذاری در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. نتایج پژوهش نشان میدهد که وضعیت کلی شاخصهای دانشگاه کارآفرین برمبنای مدل گیب ( 2012 ) در دانشگاه تهران در حد نسبتاً مطلوبی است. بنابر نظرات اساتید دانشگاه تهران میتوان نتیجه گرفت که شاخص های دانشگاه کارآفرین شامل: مؤلفه های چشم انداز، مأموریت و راهکار دانشگاه، حاکمیت و اداره دانشگاه، ساختار و طرح سازمانی، قدرت نفوذ و استفاده از منابع متنوع، مدیریت ذینفعان و ارزش های جامعه، دانش آموختگان، چندرشته ای و فرارشته ای، انتقال دانش، مرکز رشد، تأمین مالی مخاطرات در شرکتهای مشتق از دانشگاه در وضعیتی نسبتاً مطلوب و مؤلفه های بین المللی سازی، آموزش کارآفرینانه و آموزش سرمایهگذاری در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. با توجه به نتایج به دست آمده از بین مؤلفه های دانشگاه کارآفرین، شاخص مرکز رشد، تأمین مالی مخاطرات در شرکتهای مشتق از دانشگاه بیشترین تأثیر را در توسعه دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه کارآفرین دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of entrepreneurial university indicators status Based on the model of Gibb 2012 in The University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Tahereh Torkaman 1
  • Alireza Norouzi 2
1 Tehran University
2 Tehran University
چکیده [English]

The emergence of the entrepreneurial university as an objective relationship between industry and academia, offers new horizons of employment and entrepreneurship on a large scale to decision makers, planners and university administrators. The aim of this study was to assess the entrepreneurial capacity of the University of Tehran based on the Gibb model 2012.
The present descriptive research was conducted via a survey. The population of this research was 299 faculty members of the faculties of Engineering, Management and Entrepreneurship of the University of Tehran, and 271 respondents completed the questionnaires. The University Entrepreneurial Scorecard of Gibb (2012) was used for data collection, and data analysis was conducted using the SPSS software.
The results indicate that the components of the entrepreneurial university including: concept vision, mission strategy, governance, organisation design, multidiscipline transdiscipline, leverage, public value and stakeholder engagement, alumni, knowledge transfer, incubation, across all departmenta spin offs venture funding were relatively good. However, internationalisation and enterprise entrepreneurship education were in unfavourable condition.
The results show that the overall situation of indicators of entrepreneurial university based on the Gibb model at the University of Tehran was at a relatively good level. According to comments of faculty members of the University of Tehran, it can be concluded that the components of concept vision, mission strategy, governance, organisation design, multidiscipline transdiscipline, leverage, public value and stakeholder engagement, alumni, knowledge transfer, incubation, across all departmenta spin offs venture funding were relatively good. Nevertheless, internationalisation and enterprise entrepreneurship education were in unfavourable condition. According to the results obtained from the indicators of entrepreneurial university, indicator of across all departmenta spin offs venture funding has the greatest impact on the development of the University of Tehran as a entrepreneurial university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial university
  • Academic entrepreneurship
  • Innovation
  • Gibb Model
  • Higher education
  • University of Tehran