اولویت بندی و مقایسه ابعاد چرخه مدیریت دانش در وضعیت موجود و مطلوب (مورد مطالعه: مهندسین مشاور نوی)

نویسندگان

استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رشد بالای دانش در حوزه‌های گوناگون به ایجاد تغییرات فزاینده در محیط سازمان‌ها منجر شده که فرصت‌ها و تهدیدهایی را به دنبال داشته است. از جمله علل اصلی این تغییرات رو به رشد، بهره‌گیری از خلاقیت‌ها و نوآوری ناشی از دانش و تجربیات کسب شده توسط سازمان، تلفیق، تقویت و به‌کارگیری مستمر آن‌ها است. هدف این پژوهش بررسی، اولویت‌بندی و مقایسه ابعاد اصلی چرخه مدیریت دانش در وضعیت موجود و مطلوب یک سازمان پروژه‌محور، و به‌تبع آن شناسایی ابعاد مهم‌تر و مؤثرتر بر مدیریت دانش و ارائه راهکارهایی کارامد به‌منظور ارتقا و توسعه سطح مدیریت دانش سازمانی است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق و شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی - پیمایشی است. نمونه آماری پژوهش 103 نفر از کارکنان مرتبط با پروژه‌های شرکت مهندسین مشاور نوی است که به روش نمونه‌برداری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری از روش مطالعات کتابخانه‌ای و برای جمع‌آوری داده در مورد فرضیات پژوهش از توزیع پرسش‌نامه بسته استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش حاکی از وجود تفاوت در اولویت‌بندی و در نتیجه اهمیت ابعاد مختلف چرخه مدیریت دانش و شاخص‌های هر یک در شرایط موجود و مطلوب جامعه آماری موردنظر بوده و نمایانگر لزوم اصلاح برنامه‌ریزی فرایندهای اصلی چرخه مدیریت دانش و شاخص‌های مهم‌تر و اثرگذارتر بر هر یک است. بالاترین اولویت در وضعیت موجود جامعه آماری موردنظر به فعالیت اکتساب و خلق دانش و در شرایط مطلوب به فعالیت به‌کارگیری و کاربرد دانش مربوط است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prioritization and Comparison of Knowledge Management Cycle Dimensions in the Existing and Desired Situations

نویسندگان [English]

  • Darab Ahmadvand
  • Gholamali Tabarsa
Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The aim of this research is survey, prioritize and comparison of main dimensions of knowledge management cycle in the existing and desired situations in a project-based organization, consequently identifying the most important and effective dimensions of knowledge management and offering useful solutions to enhance and improve organizational knowledge management. Research in terms of target, is applied and in terms of research methodology and methods of data gathering, is descriptive - survey. The statistical sample consisted of 103 employees of Noi Consulting Engineers Co. who were selected by simple random sampling method. For collecting information about literature, theory and background research used of library studies, and for collecting data about research hypotheses used of researcher-made closed questionnaire distribution. The necessary calculations to analyze the data that collected in this research were conducted with using of the SPSS 19 software and through descriptive and inferential statistics. The results of the analysis research hypotheses show that there are differences in prioritization dimensions of knowledge management cycle and their indexes in the existing and desired situations of the target population that indicates the need to reform planning of the main dimension of knowledge management cycle and important indexes each of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Knowledge Acquisition
  • Knowledge Retention
  • Knowledge Sharing
  • Knowledge Application