آسیب شناسی راهبردی نظام مدیریت منابع انسانی در مراکز پژوهشی (مطالعه موردی: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 -

چکیده

با پررنگ شدن نقش دانش در اقتصاد، تجارت و فرایندهای مدیریتی، سرمایه‌های فکری شرکت‌ها بیش از پیش اهمیت یافتند. بنابراین مدیریت منابع انسانی به‌عنوان سرمایه‌های فکری و محوری که اهرم تحقق اهداف کلان در هر سازمان هستند، یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت در سازمان‌های امروزی است. اجرای این مهم در مراکز پژوهشی بخش دولتی هم به‌دلیل وجود قوانین خاص و عام حاکم بر سازمان و هم از حیث ساختار متفاوت نظام مدیریت منابع انسانی در مراکز پژوهشی، دارای محدودیت‌های مضاعفی است. بنابراین برای مقابله با چالش‌ها، ضرورت آسیب‌شناسی این حوزه در دوره‌های مناسب در سازمان‌ها وجود دارد تا سازمان اطمینان یابد که به شایستگی در رسیدن به اهداف راهبردی و اجرای برنامه‌های راهبردی موفق بوده است. از جمله اهداف اصلی این مقاله که حاصل یک پژوهش کاربردی است، شامل آسیب‌شناسی حوزه منابع انسانیِ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با استفاده از استاندارد 34000، تعیین سطح بلوغ سازمان، ارائه راهکارهایی برای بهبود فرایندها و در نهایت بررسی مسائل موجود در فرایندهای ضعیف سازمان است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Pathology of human resources management system in research centers (Case study: National Research Institute for Science Policy)

نویسندگان [English]

  • Hamid Kazemi 1
  • Shohreh Nasri Nasrabadi 2
1 National Research Institute of Science Policy
2 -
چکیده [English]

With the main role of knowledge in economics, business and management processes, intellectual capital have become vital now more than ever before. So human resource management as a central intellectual capital and a leverage that meet organization's major goals is one of the most important management challenges in today's organizations. The implementation of this important legislation in the public sector due to the special and general rules governing the organization has doubled limitations. So to deal with the challenges, the pathology on the right course for organizations is required  to ensure that the organization have been successful in achieving strategic objectives and implementing strategic programs. So one of the objectives of this paper which is the result of a applied research is the  human resources pathology of the research centers in the public sector using Standard 34000, to determine the level of organization maturity, providing solutions to improve processes and ultimately discuss problems in poor processes of the organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources management
  • strategic alignment
  • Human Resources Pathology
  • Research centers