اثر مهاجرت بر برون‌دادهای علمی: مطالعه موردی پژوهشگران ایرانی در پایگاه ISI

نویسندگان

-

چکیده

هدف اصلی پژوهش، بررسی تأثیر مهاجرت بر برون‌دادهای علمی در میان پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 2001 تا 2013 است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی با رویکرد تحلیل استنادی و وب‌سنجی است. همچنین جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، 7000 نفر از نویسندگان ایرانی دارای مقاله در پایگاه ISI هستند که بنابر جدول مورگان حدود 400 نفر از این نویسندگان به‌عنوان نمونه، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نیمی از مهاجران ایرانی هم‌زمان بین ایران و خارج از کشور فعالیت دارند. همچنین غالب مهاجران ایرانی را مردان تشکیل داده‌اند که مهاجرت خود را از مراکز دانشگاهی به سمت آمریکا آغاز کرده‌اند. سایر یافته‌ها نیز بیان می‌کند که میزان رشد کیفی تولیدات مهاجران با رشد کمی آن‌ها همراه نبوده است. بر این اساس، به سیاست‌مداران توصیه می‌شود تا با نظرسنجی دقیق از پژوهشگران، جریان مهاجرت را به نفع کشور مبدأ و در راستای افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی کشور سوق دهند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of immigration on scientific outputs: A case study of Iranian researchers in the ISI database

نویسندگان [English]

  • Saeed Ebrahimi
  • Fatemeh Setareh
-
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of immigration on scientific outputs among Iranian researchers in the period of 2001-2013. This study is survey type with citation analysis and webometrics approach. Also the population in this study, 7,000 of the Iranian authors which have articles in ISI. According to Morgan table about 400 authors were studied for sampling. The results showed that half of the Iranian migrants between are active Iran and abroad. Also most Iranian migrants were men that have launched immigration to America from academic centers. Other findings also state that the quality growth of the productions is not related with the quantitative growth of them among migrants. Accordingly, it is recommended to politicians that move the migration flows for the benefit of the origin country and increase the quality and quantity of scientific production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Type of scientific migration
  • scholarly outputs
  • Iranian researchers
  • ISI databas