ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت با تکیه بر نقش نهادهای میانجی (موردپژوهی:کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار)

نویسنده

دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ فناوری تنها ﺑـﻪ کارکرد داﺧﻠﻲ صنایع واﺑﺴﺘﻪ نبوده و ﻣﺘﺄﺛﺮ از تعامل و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﮕﺎه‌ها ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه‌ها و ﺳﺎزﻣﺎن‌های ﻣـﺮﺗﺒﻂ دیگر است. در اﻗﺘـﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ داﻧـﺶ، ﻫﻤﻜـﺎری ﺳـﻪ رﻛـﻦ اﺳﺎﺳـﻲ (داﻧﺸﮕﺎه‌ها و ﺳﺎزﻣﺎن‌های ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و دوﻟﺖ) ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻨﺎوری مورد تأکید بوده و یکی از سیاست‌های دولت‌ها به‌منظور تقویت ارتباط بین این ارکان، ﻃﺮاﺣـﻲ و ایجاد نهادهای واسطه‌ای است. در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ضمن مرور بر اﻧﻮاع اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﻪ‌ﻫﺎی ارتباط بین دانشگاه و صنعت از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﮕﻮی ﺧﻄﻲ ﻧـﻮآوری، ﻧﻈـﺎم ﻧـﻮآوری و ﻣـﺪل ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺳﻪ‌ﮔﺎﻧﻪ، ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮلات در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎه، دوﻟﺖ و ﺻﻨﻌﺖ در اﻳﺮان در قالب ایجاد نهادهای واسطه‌ای بررسی می‌شود، سپس ضمن شناسایی کارکردهای اصلی نهادهای واسطه‌ای، ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣﻮردﻛﺎوی سیاست ایجاد نهاد واسطه‌ای «کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار»، اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺣﺎﻛﻢ و کارکردهای این نهاد واسطه‌ای مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship among university, industry and government with emphasis on the role of intermediary institutions )Case Study: Coordination centers of Knowledge, Industry and Markets

نویسنده [English]

  • zahra mohammad hashemi
Zhashemi2011@yahoo.com
چکیده [English]

Technological advances not only affiliated on the inner operation of industries, influenced by the interaction of firms with universities and other related organizations. In the knowledge-based economy, in order to technology development, cooperation three pillars, universities and research and development organizations, industry and government are emphasized and one of the policies of governments to strengthen the relationship between these elements, design and creat mediating institutions.

In this paper, types of models and theories of the relationship between academia and industry, including linear model of innovation, innovation system and triple helix are studied, evolution in the interaction of three institutions academia, government and industry in Iran in the form of the creation of intermediaries are examined, then, the main functions of intermediaries are identified, and with case analysis,"coordination center of science, industry and market", dominant Patterns and the functions of this mediator is analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University Industry Collaboration
  • Innovation system
  • Triple Helix
  • Coordination centers of Knowledge
  • Industry and Markets
  • intermediary institutions