همکاری‌های پژوهشی و تعاملات استنادی نخبگان علمی: مطالعه برندگان مدال پرایس در حوزه اطلاع‌سنجی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهیدبهشتی

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تحلیل شبکههای همتلیفی و استنادی مستقیم برندگان مدال پرایس در حوزه اطلاعسنجی است پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و با استفاده از شاخصهای علمسنجی و تحلیل شبکههای اجتماعی انجام شده است جامعه پژوهش شامل برونداد پژوهشی تلیف شده توسط نفر از برندگان جایزه پرایس است که تا زمان گردآوری دادههای پژوهش در انتهای سال میلادی در پایگاه وب علوم نمایه شدهاند نرمافزار تحلیل شبکه یوسیآینت نیز جهت ترسیم شبکههای اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت یافتههای مربوط به شبکه همتلیفی برندگان مدال پرایس حاکی از این است که شوبرت گلنزل و براون مشارکتپذیرترین و فعالترین گرههای شبکه محسوب شده و از بالاترین شاخص مرکزیت درجه برخوردار بودهاند از سوی دیگر بیشترین میزان شاخص بینیت متعلق به گارفیلد گلنزل و لیدسدورف بوده که این افراد نقش مهمی در اتصال گرههای مختلف و افزایش انسجام و اتصال شبکه ایفا نمودهاند همچنین یافتههای مربوط به شبکه استنادی مستقیم برندگان مدال یرایس نشان داد که لیدسدورف ثلوال گلنزل روسو و شوبرت در شبکه نقش مهم و مرکزیتری داشتهاند این افراد از قدرت اجتماعی زیادی جهت تثیرگذاری در شبکه برخوردار بوده و حذف هر یک از آنها باعث کاهش انسجام و چندپارگی شبکه میشود پژوهش حاضر تصویر روشنی از همکاریهای پژوهشی و تعاملات استنادی میان نخبگان حوزه اطلاعسنجی را در اختیار سایر پژوهشگران این حوزه قرار میدهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research Collaboration and Citation Interactions of Elite Researchers: A Case Study of Price Medalists in Informetrics

نویسندگان [English]

  • zohre moghise 1
  • MOHAMMADAMIN ERFANMANESH 2
1 Department of Knowledge & Information Science, Shahid Beheshti University
2 Department of Knowledge & Information Science, University of Isfahan