بررسی روابط سه‏گانه دانشگاه – صنعت - دولت ‏در طرح‏های پژوهشی کاربردی در ایران

نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نهادهای سهگانه دانشگاه صنعت دولت و طرحهای پژوهشی کاربردی صورت گرفته است و با اثبات وجود رابط بین این دو متغیر میتوان با حمایت از همکاریهای بین نهادی به ارتقای سطح علمی و فنی طرحهای پژوهشی کاربردی کمک نمود روش این پژوهش از نوع مطالعات علمسنجی و کاربردی است و با بهرهگیری از شاخص شناسایی پیچه سهگانه دانشگاه صنعت دولت به بررسی اطلاعات متقابل در بین نهادهای سهگانه صنعت دولت دانشگاه و طرحهای پژوهشی کاربردی نمایه شده در سامانه سمات که به دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری وابسته است میپردازدیافتهها پژوهش حاضر نشان میدهد که بین دو متغیر پیچه سهگانه و طرحهای پژوهشی کاربردی رابطه وجود دارد در صورتی که نهادهای وابسته در پیچ سهگانه تقویت شوند طرحهای پژوهشی کاربردی موفقتر عمل میکنند همچنین در میان سه نهاد درگیر در این پژوهش نهاد صنعت از اهمیت بیشتری برخوردار است و حمایت مادی و معنوی از این نهاد میتواند باعث ارتقای سطح طرحهای پژوهشی کاربردی و تولید بیشتر این دسته از طرحهای پژوهشی شود همچنین مدل مورد تیید در این پژوهش مدل صنعت دولت دانشگاه است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 Triple Helix of University-Industry-Government Relations in Applied Research Projects in Iran

نویسنده [English]

  • sanaz poroushasb