بررسی میزان حضور ایران در همایش‏های بین‏ المللی در پایگاه وب علوم

نویسندگان

کارشناس ارشد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مدیریت یزد

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین میزان حضور ایران در همایشهای بین المللی در فاصله سالهای صورت گرفته است در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از ابزارهای علم سنجی استفاده شده است نتایج نشان داد که مقاله های همایش در بازه زمانی پژوهش بیانگر سیری صعودی تا سال است و در فاصله سالهای تا روند نامنظمی را شاهد هستیم به طوری که در سالهای و بیشترین تعداد مقاله ها بعد از سال نمایه شده است دانشگاههای آزاد اسلامی تهران و صنعتی شریف از میان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور به ترتیب بیشترین سهم را در همایشهای بینالمللی دارند پرکارترین پژوهشگران محمدباقر منهاج کارو لوکاس و کریم فائز از دانشگاههای امیرکبیر و تهران و امیرکبیر هستند بیشترین همکاریهای ایران در تولید مقالههای همایش با کشورهای آمریکا کانادا و انگلستان است یشترین مقالهها در حوزههای مهندسی علوم کامپیوتر و ارتباطات راه دور است در مجموع گروه فنی و مهندسی دارای بیشترین تعداد مقاله در همایشها هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Presence of Iranian Scholars’ Attendance in International Conferences in the Web of Science Database

نویسندگان [English]

  • Alireza Noruzi
  • mohammad fallah
  • marzieh ebrahimipour
yazd
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine Iranian scholars attendance in international conferences from to Scientometric method was used in this research The findings show an approximately increasing trend in the amount of conference papers Iran has the most collaboration with the United States Canada and the United Kingdom Development and scientific productivity are two effective factors in collaboration with other countries There is a significant correlation between scientific productivity of a country and its scientific collaboration The majority of papers presented in conferences were in the following subject areas respectively computer science electrical and electronics engineering and telecommunication In general engineering fields have the most papers in conference proceedings comparing to journals in which basic sciences has the most papers There is a significant correlation between conference papers and journal papers in engineering fields

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conference papers
  • Scientometric
  • Scientific collaborations
  • Scientific productivity