مدلی برای پایش شاخص‌های علم و فنّاوری کشور با رویکرد هوش تجاری

نویسندگان

1 دکتری مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع ،پردیس دانشکده های فنی ،دانشگاه تهران

3 دانشیار بخش مهندسی فناوری اطلاعات ؛دانشکده فنی و مهندسی ؛دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پیشرفتهای علم و فناوری به عامل بسیار تثیرگذاری بر رشد اقتصادی و قدرت رقابتپذیری کشورها تبدیل شده است و بر این اساس دولتها میکوشند با تدوین سیاستهای مناسب توسع علم و فناوری در عرص کشور را ترقی بخشند برای توسع موفق نظام علم و فناوری کشور بایستی دیدی یکپارچه و جامع بر ابعاد مختلف این نظام ایجاد گردد تا بر اساس آن بتوان با پایش تحولات این عرصه از سیاستگذاری صحیح و بههنگام برای نظام علم و فناوری کشور پشتیبانی نمود بهدلیل پراکندگی دادههای مرتبط با شاخصهای علم و فناوری و نیز پویایی مستمر نظام علم و فناوری کشور ایجاد چنین دید جامع و یکپارچهای مسلهای چالشبرانگیز است این مقاله به تحقیق درباره چگونگی پشتیبانی هوش تجاری از یکپارچهسازی دادههای شاخصهای علم و فناوری از پایگاههای داده متعدد و پراکنده با هدف پایش تحولات نظام علم و فناوری کشور میپردازد برای این منظور معماری پایش شاخصها در پنج لایه انبار داده شاخصهای علم و فناوری کشور با طرحوار ستارهای و فرایند پایش تحولات نظام علم و فناوری با رویکرد هوش تجاری طراحی گردیدهاند با توسعه سیستم نمونه اولیه بر اساس مدل پیشنهادی به پایش شاخصهای نقش جامع علمی کشور با نگاه به افق چشمانداز پرداخته شده است برای تعیین جایگاه کشور در عرص بینالمللی نیز عملکرد نظام علم و فناوری ایران در قیاس با کشورهای منتخب بررسی گردیده است در انتها با بهرهگیری از نتایج پایش شاخصهای علم و فناوری کشور با مدل پیشنهادی به تحلیل وضعیت نظام علم و فناوری ایران پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Monitoring National Science and Technology Indicators: A Business Intelligence Approach

نویسندگان [English]

  • Vahid Khatibi 1
  • Abbas Keramati 2
  • GholamAli Montazer 3
1
2 University of Tehran
3 Associate Professor, Department od Information Technology Eng., Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The economic growth and competitiveness of countries is strongly influenced by their national science and technology ST systems Hence national ST policymakers must make appropriate decisions to flourish national ST systems For this purpose an integrated view on the dimensions of national ST systems is much needed Due to the distribution of relevant data sources for national ST indicators and the complexity of national ST systems establishing an integrated view is challenging In this paper we propose a business intelligence BI model to monitor and analyze national ST indicators For this purpose a fivelayered architecture for monitoring national ST indicators a star schemabased national ST indicator data warehouse and a process for monitoring national ST indicators using a business intelligence approach are designed After developing a prototype system focused on the Iranian ST system the ST indicators of the Iranian National ST Roadmap having a look at Iran Vision are monitored Moreover the performance of the Iranian ST system is compared with selected countries to know the countrys position in the global ST arena Using the results from monitoring Iranian ST indicators by the developed system the status of the Iranian ST system is analyzed in the end

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence
  • Data Warehouse
  • S&T Indicators
  • National S&T System
  • Iranian National S&T Roadmap