مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد تمام گروه کامپیوتر، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی، مشهد

چکیده

با رشد دنیای وب و تکنولوژیهای مختلف انتشار اطلاعات بیوقفه ادامه پیدا کرد و امروزه مجموعه عظیمی از اطلاعات فراهم آمده است که مدیریت آن به سادگی امکانپذیر نمیباشد همچنین بخش اعظم این اطلاعات تنها توسط انسانها قابل درک و پردازش است و قابل درک توسط ماشینها نیست تکنولوژی وب معنایی با بیان قابلیتهای جدید و قابل فهمکردن محتوا برای ماشین تا حد زیادی مشکلات ناشی از مدیریت دادهها را کاهش داده است استفاده از تکنولوژی وب معنایی به خصوص هستاننگارها این امکان را فراهم میآورند تا با تعریف صریح مفاهیم دامنه ساختار مشترکی جهت مدیریت اطلاعات در یک سازمان فراهم آید این مهم به خصوص در مدیریت دانش که از وب معنایی بهره گرفته است نمود مییابد در این مقاله ابتدا معرفی مختصری بر روی وب معنایی و کاربردهای آن صورت میپذیرد و در ادامه نمونهای از کاربردهای وب معنایی در مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش در زمینههای مختلف بیان میگردد سپس چارچوب کلی مدیریت اطلاعات با استفاده از وب معنایی از طریق بهکارگیری هستاننگارها و تعریف صریح مفاهیم دامنه با توجه به تحقیقات صورتگرفته در این حوزه ارائه میگردد در آخر نیز بهدلیل اینکه ذخیره اطلاعات سهگانه و رویکردهای موجود در این زمینه یکی از قسمتهای کلیدی در هر سیستم مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی محسوب میگردد انواع رویکردهای ذخیرهسازی اطلاعات سهگانه نیز بیان گردیده و با توجه به تحقیقات موجود با یکدیگر مقایسه میشوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Semantic Web Technology for Information Management

نویسندگان [English]

  • Mahdi Dadkhah 1
  • mohsen kahani 2
1 ---
2 mashhad
چکیده [English]

Nowadays by growing of web and different technologies we faced with information deluge that we cannot process or create value from them easily Most of this information can be interpreted by humans and is not machine readable Using of semantic technology which try to create machine readable information can be a solution in this regard Semantic web technologies by defining an ontology for sharing domain concepts help us to share information or knowledge in the organization wide KM use semantic web to share knowledge to right people at right time In this paper we review some applications of semantic web in information or knowledge management in different contexts and based on current literature we present a general framework for managing information by using semantic web technologies Finally we review current approaches for storing semantic web information in rational databases and compare them based on defined criteria in literature

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantic Web
  • Ontology
  • Semantic Knowledge Management
  • Information Management