سنجش آمادگی الکترونیکی برای پیاده‌سازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری (مورد مطالعه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم، ایران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم

چکیده

با رشد دنیای وب و تکنولوژیهای مختلف انتشار اطلاعات بیوقفه ادامه پیدا کرد و امروزه مجموعه عظیمی از اطلاعات فراهم آمده است که مدیریت آن به سادگی امکانپذیر نمیباشد همچنین بخش اعظم این اطلاعات تنها توسط انسانها قابل درک و پردازش است و قابل درک توسط ماشینها نیست تکنولوژی وب معنایی با بیان قابلیتهای جدید و قابل فهمکردن محتوا برای ماشین تا حد زیادی مشکلات ناشی از مدیریت دادهها را کاهش داده است استفاده از تکنولوژی وب معنایی به خصوص هستاننگارها این امکان را فراهم میآورند تا با تعریف صریح مفاهیم دامنه ساختار مشترکی جهت مدیریت اطلاعات در یک سازمان فراهم آید این مهم به خصوص در مدیریت دانش که از وب معنایی بهره گرفته است نمود مییابد در این مقاله ابتدا معرفی مختصری بر روی وب معنایی و کاربردهای آن صورت میپذیرد و در ادامه نمونهای از کاربردهای وب معنایی در مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش در زمینههای مختلف بیان میگردد سپس چارچوب کلی مدیریت اطلاعات با استفاده از وب معنایی از طریق بهکارگیری هستاننگارها و تعریف صریح مفاهیم دامنه با توجه به تحقیقات صورتگرفته در این حوزه ارائه میگردد در آخر نیز بهدلیل اینکه ذخیره اطلاعات سهگانه و رویکردهای موجود در این زمینه یکی از قسمتهای کلیدی در هر سیستم مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی محسوب میگردد انواع رویکردهای ذخیرهسازی اطلاعات سهگانه نیز بیان گردیده و با توجه به تحقیقات موجود با یکدیگر مقایسه میشوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

E-Readiness Assessment for Implementing of e-CRM (Case Study Islamic World Science Citation Center)

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Norouzi 1
  • sakine jafari 2
2 MAin the knowledge &information science ,university of qom ,
چکیده [English]

This study aimed to determine the ereadiness of the Islamic World Science Citation Center to implement electronic customer relationship management and was conducted based on the components of a comprehensive model The current research is conducted with a descriptive approach The population included employees of ISC Database The instruments used in this study was a fivepoint Likert scale questionnaire which face and content validity was confirmed by a number of experts and its reliability was measured by Cronbachs alpha Also in order to analyze the data different statistical techniques such as frequency single group ttest and Friedman test were used Based on the findings ISC in terms of components of organizational human resources information technology and communications and external environment has on average higher than medium Therefore based on the total averages obtained ISC with an average of has an ereadiness higher than average The results indicate that ISC with high average of ereadiness has the possibility of implementing electronic customer relationship management

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Readiness
  • Electronic Customer Relationship Management
  • Islamic World Science Citation Center