بررسی پدیده فن‌هراسی و دلالت‌های سیاستی آن در ایران

نویسنده

دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

این مقاله به پدیدهی فنهراسی سابقه ی تاریخی و ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن در ایران و جهان میپردازد در ابتدا تاریخ این پدیده در اندیشه های هنری فلسفی و اجتماعی جهان معرفی شده است سپس سابقه و جایگاه آن در تفکر اندیشمندان ایرانی مورد مطالعه قرارگرفته و سیر تحول فنهراسی در طول دورانهای تاریخ معاصر بررسی شده است سپس دلالت های نگاه بدبینانه به تکنولوژی در میان سیاستگذاران ایرانی و تثیر آن به صورت تاریخی تحلیل و در انتها پیشنهادهایی برای سیاستگذاری اثربخش تر فناوری ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Discussion Technophobia Phenomenon and its Policy Implication

نویسنده [English]

  • Moslem Nazemi
National Research Institute for Scientific Policy
چکیده [English]

This essay discusses technophobia phenomenon and its sociocultural aspects In the first stage this phenomenons hitory is studied and its effects on art philosophy and social thoughts are reviewed In the next stage technophobia in Iranian intellectual history is studied At the last stage technophobic dimensions in technological policy making is evaluated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technophobia
  • Technophilia
  • Social Construct of Technology
  • Technological Policy