تأکید بر ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت در نظام آموزش عالی ایران در راستای اسناد بالادستی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی و رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور

2 کارشناس ارشد ارزشیابی مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

امروزه ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت از ضرورت‌های نظام‌های آموزش عالی در سراسر جهان است و کشورهای مختلف در پی آن هستند که با به‌کارگیری روش‌های ارزیابی، به‌طور مستمر به بهبود کیفیت نظام آموزش عالی خود بپردازند. در این راستا در ایران نیز پس از توسعه کمی آموزش عالی در جهت پاسخ به تقاضای اجتماعی، چالش کیفیت آن مطرح ‌شده و به دنبال آن در اسناد بالادستی مورد توجه قرارگرفته و طی یک دهه گذشته اقداماتی در جهت ارزیابی کیفیت انجام‌شده است. اهمیت این موضوع تا حدی است که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری نیز به‌ صراحت به تقویت نظام‌های ارزیابی و اعتبارسنجی اشاره‌ شده است. بر این اساس این مقاله قصد دارد تا با گذشت بیش از یک دهه از تجربه نظام ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت در آموزش عالی کشور به بررسی و تحلیل اقدامات انجام ‌شده در این حوزه پرداخته و ضمن شناسایی چالش‌ها، راهکارهایی را در جهت ساماندهی و تقویت آن ارائه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emphasis on Quality Evaluation and Accreditation in the Iranian Higher Education System In line of Superior Documents (Actions, Challenges and Strategies

نویسندگان [English]

  • reza mohamadi 1
  • fakhte Eshaghi 2
1 . Faculty Member and Head of center of Research, Evaluation, Accreditation and Quality Assurance Higher Education in National Organization of Educational Testing
2 Evaluation Expert of center of Research, Evaluation, Accreditation and Quality Assurance Higher Education in National Organization of Educational Testing
چکیده [English]

Nowadays, quality evaluation and accreditation are the necessity of higher education systems worldwide. Different countries are seeking to continuously improve the quality of their higher education system by applying evaluation methods. In this regard, in Iran, after the quantitative development of higher education in response to social demand, the concern regarding quality challenge has been raised, followed by considering it in the upstream documents. Besides, over the past decade, some quality measures have been undertaken. The importance of this issue is to the extent that the policies of the supreme leader in the field of science and technology have also explicitly referred to the strengthening of evaluation and accreditation systems. Accordingly, this article intends to review and analyze the actions taken in this field after more than a decade of experience in a quality assessment and accreditation system in the country. Then, it identifies challenges and provides solutions to improve and enhance it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Evaluation
  • Accreditation
  • Higher Education System
[1] Bazargan A,HajaziY, Eshaqhi F. [ The Process of Implementing Internal Evaluation in University Educational Groups (Practical Guide)( Persian)]. Tehran: Doran Publications; 2007.
 [2] Dubois P.[ Evaluation and Self – Evaluation of Universities in Europe: University of Paris]. 2001. Available: http://cordis.europa.eu/documents/Document library/70601451EN6.pdf.
 [3] Vlasceanu I,Grunberg L,parlea D.[Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions; Bucharest]. unesco–CEBRS,paper on higher ducation.2004.http://www. cepesro/ publications/ Defavlt. html.
 [4] Bazargan A.[Accreditation in Higher Education; Encyclopedia of Higher Education Persian] Tehran: Foundation of the Great Persian Encyclopedia,EL – Khawas, E. (2003); Accreditation in the usa: origins, development and Future prospects,  unesco: IIEP.
 [5] Michelle M, Anthony S. External Quality Assurance in Higher Education. 2007.[ Translated by: Reza Mohammadi]. Tehran: National Organization of Educational Testing Publications.2009.
 [6] Council for Higher Education Accreditation . Accreditation and Recognition in the united states.Internet.2003. http://www.chea.org .
 [7]  Farasatkhah M .Developing a Model for Quality Assessment and Accreditation of Iranian Higher Education - Based on Iranian and World Experiences (Persian). Under the direction of Dr. Abbas Bazargan. Doctoral Degree in Higher Education - Shahid Beheshti University. (2006).
 [8] ChahineS.A.Quality assurance for higher education in lebanon. Internet.2008. http://www.higher-edu.gov.lb/projects/Tempus/QAHEL/guide%20II-%20QAHEL.pdf.
[9] Ministry of Education، Science and Culture Iceland  .Higher Education  External Review:  Guidelines for self-evaluation. 2005.
 [10] Natalya v, etal. SELF-ASSESSMENT AS A TOOL FOR ACHIEVING EXCELLENCE IN HIGHER EDUCATION. Conference. Quality Management and Organizational Development Attaining Sustainability From Organizational Excellence to Sustainable Excellence; 20-22 August; 2008 in Helsingborg; Sweden 156 way.
 [11] Baker, R.L. (2002); Evaluation Quality and Effectiveness: Regional Accreditation Principles and practices, Journal of Academic Librarian ship; Volum (28): 3-7.
 [12] Mohammadi, Reza et al. .[Quality Assessment in Higher Education(Persian)]. Tehran: National Organization of Educational Testing Publications; 2007.
 [13] StellaA.[ External Quality Assurance in Indian Higher education]; paris: International Institute for educational planning (IIEP); 2002.
 [14] El-Khawas E[ De Pietro-Jurand, R. and Holm-Nielsen, L.Quality Assurance in Higher Education:Recent Progress; Challenges Ahead, Human Development Network, Education, World Bank,Washington, D.C. 1998.www.worldbank.org/education/tertiary/quality.html.
[15]  Mohammadi R. [A Practical Guide to Internal Evaluation in Iranian Higher Education System (Persian)], Tehran: National Organization of Educational Testing Publications; 2005.
 [16]  National Organization of Educational Testing. Annual Report on Educational Evaluation; 1979.
 [17] National Organization of Educational Testing . External Quality Evaluation Guide;2006
 [18] Farasatkhah M . The Impact of Internal Evaluation Process on Planning to Improve the Quality of university departments: Comparative Analysis( Persian). Journal of Research and Planning For Higher Education.2008; 49.